Më 22 Korrik 2016, 140 deputetë të Kuvendit të Shqipërisë votuan me unanimitet për ndryshimet kushtetuese.

Këto amendime preknin pjesë të caktuara të Kushtetutës që lidheshin me organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese.

Si pjesë integrale e paketës së ndryshimeve kushtetuese, Kuvendi miratoi Ligjin Nr. 99 2016 “Për Disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8577 datë 10.02 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.

Gjykata Kushtetuese në strukturën e saj përbëhet nga 9 (nëntë) anëtar, 3(tre) prej të cilëve emërohen nga Presidenti i Republikës, 3 (tre) anëtar zgjidhen nga Kuvendi i Shqipërisë dhe 3 9tre) anëtar zgjidhen nga Gjykata e Lartë.

Përpara ndryshimeve të vitit 2016, anëtarët e Gjykatës Kushtetuese, emëroheshin nga Presidenti i Republikës me pëlqimin e Kuvendit.

Ankimi Kushtetues Individual

Subjektet e të drejtës private dhe publike mund të kundërshtojnë në Gjykatën Kushtetuese çdo akt që cenon të drejtat dhe liritë e parashikuara në Kushtetutë, sipas kritereve të përcaktuara në ligj. Kërkesa paraqitet brenda afatit 4-mujor nga konstatimi i cenimit.

Përpara ndryshimeve të vitit 2016, ankimi individual lejohej vetëm për shkelje të procesit të rregullt ligjor.

Gjykata Kushtetuese mund të vihet në lëvizje, nga Presidenti i Republikës dhe jo më pak se 1/5 e deputetëve, për të shqyrtuar vetëm nëse është respektuar procedura e parashikuar në Kushtetutë (Neni 177) për miratimin e një ligji për rishikimin e Kushtetutës.

Vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë fuqi detyruese të përgjithshme dhe është përfundimtar dhe në çdo rast, shprehet edhe për efektet e vendimit.