A mund ta kthej mbrapsht një transaksion?

2020-10-24T17:23:38+00:00June 4th, 2020||Comments Off on A mund ta kthej mbrapsht një transaksion?

Nëse keni zgjedhur  të anuloni shërbimin, kjo do të bëhet efektive për muajin pasardhës dhe jo atë koherent duke ju dhënë mundësi të shikoni programacionin deri në fund të muajit për të cilin keni kryer pagesën. Gjithashtu ju nuk mund të pretendoni për kthim pagese për periudhën të cilin keni aktivizuar shërbimin.

Share This Story, Choose Your Platform!

Can i reverse a transaction?

2020-10-24T17:32:50+00:00June 4th, 2020||Comments Off on Can i reverse a transaction?

If you choose to cancel the service, this will be effective for the following month, not for the coherent one giving you the opportunity to view the programming till the end of the month for which you made the payment. Also you can not claim a refund for the period for which you have activated the service.

Share This Story, Choose Your Platform!

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info Prano