Pagesat e Përsëritura janë pagesa automatike ose pagesa “Recurring”, ku ju zgjdhni një datë, në të cilën ofruesi i shërbimit tërheq automatikisht tarifën e abonimit nga karta juaj ose llogaria bankare deri në momentin që ju e ndërprisni atë.