Çfarë ndodh kur një pagesë nuk bëhet?

2020-10-24T17:03:48+00:00June 4th, 2020||Comments Off on Çfarë ndodh kur një pagesë nuk bëhet?

Pagesa juaj mund të ketë dështuar për një numër arsyesh.

Fillimisht duhet të kontrolloni nëse karta juaj është ende e vlefshme ose nëse balanca është ok. Ju mund të azhurnoni detajet tuaja të faturimit tek “PLANI PAGESAVE”. Shërbimi juaj do të pezullohet deri në momentin që do të kryhet një pagesë e suksesshme.

Share This Story, Choose Your Platform!

What happens when a payment is not made?

2020-10-24T17:10:21+00:00June 4th, 2020||Comments Off on What happens when a payment is not made?

Your payment may have failed for a number of reasons.

First you need to check if your card is still valid or if the balance is ok. You can update your billing details in the “PAYMENT PLAN”. Your service will be suspended until a successful payment is made.

Share This Story, Choose Your Platform!

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info Prano