• Kryeni pagesat në kohë dhe pa vonesa dhe ju ndihmon të administroni financat tuaja.
  • Keni të drejtë në çdo kohë të kërkoni ndërprerjen e ciklit të pagesave.
  • Faturat do të paguhen automatikisht dhe shërbimi nuk ju ndërpritet.