Pagesat e përsëritura bëhen paradhënie dhe mund të jenë 1 mujore ose 12 mujore. Pagesat pasuese mujore ose vjetore do të ndodhin në të njëjtën ditë të muajit, çdo muaj ose çdo vit.