Mjafton të hapni kanailin, klikoni butonin OK dhe të shkoni tek ikona e shigjetës që rrotullohet prapa.
Me Replay Tv ju mund të zgjidhni çfarëdo programi të transmetuar në këto kanale, maksimumi 7 ditë në të kaluarën, dhe ta rishikoni atë si një program on demand me të gjitha alternativat: stop/ shko mbrapa / shko përpara. Ju duhet të zgjidhni fillimisht kanalin, pastaj të ecni mbrapa ose para në kohë me hapa prej 1 ditë/1orë/1minutë.