Për të përdorur shërbimin për mobile, mjafton të kesh një smartphone ose tablet me sistem operativ Android, iOS ose Blackberry Android. Instaloni (shkarkoni nga App Store apo Play Store) aplikacionin TiBO mobile TV. Ju mund të regjistroheni brenda në aplikacion për të përfituar 7 ditë abonim FALAS ndërsa abonimin mund ta kryeni online në www.tibo.tv dhe në çdo pikë shitjeje TiBO këtu www.tibo.tv/dyqanet