Përmes shigjetave majtas/djathtas, ju keni mundësi të kaloni para/pas filmin.
TiBO iu jep mundësi të ndaloni një film/event dhe ta rishikoni po tek i njëjti moment në një kohë tjetër.