Blerësi mund të azhurnojë ose ndryshojë mënyrën e pagesës duke hyrë në pjesën “PLANI PAGESAVE”, të cilin e gjen në fundin e çdo fature që i vjen nga TiBO. Për të siguruar që metoda e pagesës së azhurnuar të përdoret për një pagesë të përsëritur, blerësi duhet të ndërmarrë këtë veprim para ditës së planifikuar për pagesën e radhës.