Ju mund të hyni tek portali “PLANI PAGESAVE” për të ndjekur statusin e pagesave tuaja në çdo kohë. Nëse besoni se nuk keni autorizuar një tarifë, mund të kontaktoni Kujdesin e Klientit TiBO.