Nuk morra shërbimin për të cilin kam paguar. Çfarë të bëj?

2020-06-04T07:46:22+02:00June 4th, 2020||

Kontaktoni menjëherë Kujdesin e Klientit TiBO, i cili është i disponueshëm 24/7. Telefon: +355 44 31 4444 Mobile: +355 676006767 Viber: +355 689082244 Whatsapp: +355 689082244 Skype: TiBOIPTV Email: info@tibo.tv FB: tiboiptvalbania Twitter/Instagram: tiboiptv Web: www.tibo.tv

Comments Off on Nuk morra shërbimin për të cilin kam paguar. Çfarë të bëj?

Çfarë ndodh kur një pagesë nuk bëhet?

2020-10-24T17:03:48+02:00June 4th, 2020||

Pagesa juaj mund të ketë dështuar për një numër arsyesh. Fillimisht duhet të kontrolloni nëse karta juaj është ende e vlefshme ose nëse balanca është ok. Ju mund të azhurnoni detajet tuaja të faturimit tek "PLANI PAGESAVE". Shërbimi juaj do të pezullohet deri në momentin që do të kryhet një pagesë e suksesshme.

Comments Off on Çfarë ndodh kur një pagesë nuk bëhet?

What happens when a payment is not made?

2020-10-24T17:10:21+02:00June 4th, 2020||

Your payment may have failed for a number of reasons. First you need to check if your card is still valid or if the balance is ok. You can update your billing details in the "PAYMENT PLAN". Your service will be suspended until a successful payment is made.

Comments Off on What happens when a payment is not made?

A mund ta kthej mbrapsht një transaksion?

2020-10-24T17:23:38+02:00June 4th, 2020||

Nëse keni zgjedhur  të anuloni shërbimin, kjo do të bëhet efektive për muajin pasardhës dhe jo atë koherent duke ju dhënë mundësi të shikoni programacionin deri në fund të muajit për të cilin keni kryer pagesën. Gjithashtu ju nuk mund të pretendoni për kthim pagese për periudhën të cilin keni aktivizuar shërbimin.

Comments Off on A mund ta kthej mbrapsht një transaksion?

Can i reverse a transaction?

2020-10-24T17:32:50+02:00June 4th, 2020||

If you choose to cancel the service, this will be effective for the following month, not for the coherent one giving you the opportunity to view the programming till the end of the month for which you made the payment. Also you can not claim a refund for the period for which you have activated the service. [...]

Comments Off on Can i reverse a transaction?