Çfarë ndodh kur një pagesë nuk bëhet?

2020-06-04T07:43:49+02:00June 4th, 2020||

Pagesa juaj mund të ketë dështuar për një numër arsyesh. Fillimisht duhet të kontrolloni nëse karta juaj është ende e vlefshme ose nëse balanca është ok. Ju mund të azhurnoni detajet tuaja të faturimit tek "PLANI PAGESAVE". Shërbimi juaj do të pezullohet deri në momentin që do të kryhet një pagesë e suksesshme.

Can i reverse a transaction?

2020-06-04T07:41:48+02:00June 4th, 2020||

If you choose to cancel the service, this will be effective for the following month, not for the coherent one giving you the opportunity to view the programming till the end of the month for which you made the payment. Also you can not claim a refund for the period for which you have activated the service. [...]

A mund ta kthej mbrapsht një transaksion?

2020-06-04T07:41:48+02:00June 4th, 2020||

Nëse keni zgjedhur  të anuloni shërbimin, kjo do të bëhet efektive për muajin pasardhës dhe jo atë koherent duke ju dhënë mundësi të shikoni programacionin deri në fund të muajit për të cilin keni kryer pagesën. Gjithashtu ju nuk mund të pretendoni për kthim pagese për periudhën të cilin keni aktivizuar shërbimin.