Kushtet e përgjithshme2022-11-07T12:24:42+01:00

Kanalet e Digitalb dhe SuperSport nuk do të jenë më të vlefshme pas datës 1 qershor 2022.

I kënaqur ose i rimbursuar2020-10-15T15:17:56+02:00

TiBO TV i jep mundësinë të gjithë klientëve të rinj për të provuar pajisjen TiBO Android Box dhe shërbimet e TiBO TV me të drejtë kthimi pa komision për 10 ditë.

Për çdo anulim brenda 10 ditëve nga data e aktivizimit duhet të plotësohen këto pika:

 • Klienti/distributori duhet të argumentojë arsyen e anulimit të abonimit.
 • Kosto e transportit për kthimin e pajisjes merret përsipër nga klienti.
 • TiBO TV nuk merr përsipër rimbursimin për kthimin e paketës me TiBO box pas 10 ditëve nga data e aktivizimit.
 • Oferta “I Kënaqur ose i Rimbursuar”, do të aplikohet për ri-abonuesit vetëm në rastet kur bëjnë ndërrimin e pajisjes së vjetër DualCore me pajisjet e reja TiBO Android Box.
 • Garancia e pajisjeve TiBO është 12 muaj nga data e blerjes.

KTHIMI

Të gjitha kthimet duhet të kryhen brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e blerjes. Të gjithë artikujt e kthyer duhet të jenë në gjendje të re dhe të papërdorura, me të gjitha etiketat dhe pjesët përbërëse origjinale të bashkëngjitura.

PROCESI I KTHIMIT

Për të kthyer një artikull/ shërbim, ju lutemi dërgoni me e-mail në shërbimin e klientit TiBO [info@tibo.tv] brenda afatit të parashikuar më sipër dhe do të merrni një Forme Zyrtare Kthimi (CRRF). Pas plotësimit me të dhëna të sakta të një CRRF,] stafit të TiBO i nevojiten 7 (shtatë) ditë pune për shqyrtimin dhe kthimin e përgjigjes.

Kujdes:

 • Është përgjegjësia juaj plotësimi i CRRF me të dhëna të sakta pasi në të kundërt, kërkesa juaj do të klasifikohet e pavlefshme dhe për rrjedhojë nuk do të trajtohet.

Në rast të kthimit të një artikulli, ne rekomandojmë që të përdorni një metodë gjurmuese (tracking number) për të dërguar postën tuaj.

 • Ju lutemi vini re, ju do të jeni përgjegjës për të gjitha tarifat e transportit të kthimit.

Rimbursimet
Pas marrjes së kthimit tuaj dhe inspektimit të gjendjes së artikullit tuaj, ne do të shqyrtojmë kërkesën tuaj brenda 7(shtatë) ditëve pune nga momenti i mbërritjes së artikullit pranë TiBO.

Në rast rimbursimi mund të duhen 48-72 orë për t’u shfaqur në deklaratën e kartës tuaj të kreditit, në varësi të kompanisë suaj të kartave të kreditit. Ne mund t’ju njoftojmë me e-mail kur kthimi juaj është përpunuar.

PËRJASHTIMET

Artikujt e mëposhtëm nuk mund të kthehen ose të këmbehen:

Artikujt e dëmtuar fizikisht dhe ose që i mungojnë pjesë përbërëse të tij apo paketimit të tij dhe ose i mungojnë etiketat dhe broshurat pjesë të paketimit.

PYETJE

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me politikën tonë të kthimit, ju lutemi na kontaktoni në:

Europë, Australi, Azi, Afrikë:

 1. (355) 44 31 4444 | Mob. (355) 676006767

SHBA, Kanada:

 1. (844) 842-6872 | Mob. (917) 775 5003 / (917) 775 5012

WhattsApp/Viber (+355) 68 908 2244

E-mail shërbimi ndaj klientit: info@tibo.tv

Procesimi i porosive2020-12-16T11:38:24+01:00

Të gjitha blerjet do të procesohen dhe dërgohen nga TiBO maksimalisht për 7 ditë pune.

Porositë e bëra gjatë fundjavave ose në ditët e festave zyrtare do të procesohen në ditën pasardhëse të punës.

Shenim: Në raste të veçanta të paparashikuara, porositë mund të vonojnë përtej 7 ditëve.

Dërgesa2020-03-25T10:58:08+01:00

Kostoja e transportit do të llogaritet me vlerë fikse prej 25.00 EUR për çdo pajisje, pa pasur parasysh vendndodhjen tuaj si dhe peshën e produkteve të porositura.

Ju mund të shikoni koston e transportit për produktet e përzgjedhura në shportën tuaj në përfundim të procesit të porositjes (përpara se të kërkohet konfirmimi i porosisë).

Nëse ndonjë nga artikujt e porosisë tuaj nuk është i disponueshëm për momentin, ne do t’iu kontaktojmë për t’iu kthyer paratë ose për të zëvendësuar artikullin. Nëse do të jetë e nevojshme, do t’iu kërkojmë kohë deri në pajisjen sërish me artikullin e munguar

Probleme me porosinë2019-10-19T18:44:20+02:00

Kujdesi për klientin i TiBO IPTV është i disponueshëm online 24 orë në 7 ditë të javës për 365 ditë të vitit.

Prandaj nëse hasni çfarëdolloj problemi me porosinë, ju lutem na kontaktoni me e-mail në adresën info@tibo.tv ose në një nga mënyrat më poshtë:

Telefon: +355 44 31 4444
Mobile: +355 676006767
Viber: +355 689082244
Whatsapp: +355 689082244
Skype: TiBOIPTV
Email: info@tibo.tv
FB/Twitter/Instagram: tiboiptv
Web chat: www.tibo.tv

Kushtet e Privatësisë të TiBO IPTV, sipas ligjit të ri evropian GDPR Përditësimi i fundit: Më 24 Maj 20182020-12-16T11:58:28+01:00

Cili është qëllimi i këtij dokumenti?

TiBO IPTV është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e informacionit personal të cilin marrim rreth jush.

Ky njoftim rreth privatësisë, përshkruan mënyrën se si ne e mbledhim, përdorim dhe ruajmë Informacionin Personal rreth jush (p.sh. të dhënat mbi emrin, kontaktet, adresën, apo të dhënat e kartës së kreditit të cilin ju na keni dhënë ose të cilin ne e kemi mbledhur prej jush).

TIBO IPTV është një “kontrollor i të dhënave”. Kjo do të thotë se ne jemi përgjegjës për të vendosur se si të mbajmë dhe përdorim informacionin personal që ne mbajmë rreth jush. Sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) e cila hyn në fuqi me efekte të plota më 25 Maj 2018, neve na kërkohet që t’ju njoftojmë mbi informacionin e gjendur në këtë njoftim privatësie. Ne mundet ta përditësojmë në çdo kohë këtë njoftim. Është e rëndësishme që ju ta lexoni këtë njoftim, së bashku me ndonjë njoftim tjetër rreth privatësisë që ne mund të japim me raste specifike kur ne jemi duke mbledhur ose përpunuar informacionin personal që ne mbajmë rreth jush, në mënyrë që ju të jeni në dijeni të asaj se si dhe pse ne po e përdorim një informacion të tillë.

Parimet e mbrojtjes së të dhënave personale

Ne do të përmbushim gjithë detyrimet e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo do të thotë se informacioni personal që ne mbajmë rreth jush duhet të jetë:

· Përdorur në mënyrë të ligjshme, të ndershme dhe transparente.

· Mbledhur vetëm për qëllime të vlefshme të cilat ne jua kemi shpjeguar qartazi juve dhe nuk përdoren në ndonjë mënyrë e cila është e papajtueshme me këta qëllime.

· I lidhur me këta qëllime të cilat jua kemi treguar juve dhe i kufizuar vetëm në këto qëllime.

· I saktë dhe i përditësuar.

· I mbajtur vetëm për aq gjatë sa nevojitet për qëllimet për të cilët ju kemi treguar.

· I ruajtur në kushte sigurie.

Lloji i informacionit që ne mbajmë rreth jush

Të dhëna personale, ose informacion personal do të thotë çdo informacion rreth një individi prej të cilit ai person mund të identifikohet. Ai nuk përfshin të dhëna nga të cilat është hequr identiteti (të dhëna anonime).

Kur ju aplikoni për shërbimet tona Falas apo me pagesë përmes website apo përmes aplikacioneve si dhe kur ju regjistroheni për të marrë njoftime prej nesh ne mund të mbledhim, magazinojmë dhe përdorim kategoritë e informacionit personal rreth jush, si vijojnë: Të dhëna personale të kontaktit, të tilla si emri, adresa e banimit, numra telefoni, dhe adresa personale email si dhe të dhënat e kartës së kreditit.

Si mblidhet informacioni personal që ne mbajmë rreth jush?

Ne mbledhim informacion personal rreth jush kur regjistroheni në faqen tonë, kryeni një porosi, regjistroheni në buletinin tonë njoftues, përgjigjeni në një sondazh ose komunikim të marketingut, shfletoni faqen e internetit ose përdorni disa funksione të tjera të faqes, plotësoni një formular, Përdorni Live Chat, kur regjistroheni për një llogari në aplikacionet dhe shërbimet tona të abonimeve.

Ne do të mbledhim informacion personal rreth jush përgjatë kryerjes ose ofrimit të shërbimeve në ndjekje të asaj marrëveshje dhe/ose dhënies së pëlqimit.

Si do ta përdorim ne informacionin rreth jush?

Ne do ta përdorim informacion personal rreth jush vetëm kur ligjet na e lejojnë ta bëjmë. Në mënyrën më të zakonshme, ne do të përdorim informacionin personal rreth jush në rrethanat që vijojnë:

· Aty ku ne kemi nevojë të kryejmë shërbimet e detajuara brenda marrëveshjeve të cilat kemi lidhur me ju.

· Aty ku ne kemi nevojë të përmbushim një detyrim ligjor.

· Aty ku është e nevojshme për qëllime të interesave tona legjitime (ose të atyre të një pale të tretë) dhe interesat dhe të drejtat tuaja themelore nuk i tejkalojnë ato interesa.

· Për të personalizuar përvojën tuaj dhe për të na lejuar të dërgojmë shërbimet dhe produktet në të cilat jeni i interesuar.

· Për të përmirësuar aplikacionet apo faqet tona të internetit në mënyrë që t’ju shërbejmë më mirë.

· Të na lejoni t’ju shërbejmë më mirë në përgjigje ndaj kërkesave tuaja të shërbimit të klientit.

· Të administrojmë një konkurs, promovim, sondazh ose funksion tjetër të faqes.

· Të përpunojmë shpejt transaksionet tuaja.

· Të marrim vlerësime dhe rishikime të shërbimeve ose produkteve tona

· Për të ndjekur ecurinë e korrespondencave mes nesh (biseda live, email ose telefon)

Situatat në të cilat ne do të përdorimin informacionin personal që ne mbajmë rreth jush:

Ne na nevojiten të gjithë kategoritë e informacionit të listuara më poshtë në rrallë të parë për të na lejuar ne të përmbushim detyrimet tona në lidhje me marrëveshjen që kemi lidhur me ju dhe për të na mundësuar ne që të përmbushim detyrimet ligjore. Në disa raste, ne mund të përdorim informacionin personal që ne mbajmë rreth jush për të ndjekur interesat legjitime tona ose të atyre palëve të treta, duke marrë të mirëqenë se interesat dhe të drejtat tuaja themelore nuk i tejkalojnë ato interesa. Situatat në të cilat ne do të përpunojmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush janë të listuara më poshtë.

· Administrimi dhe zbatimi i marrëveshjes të cilën ne kemi lidhur me ju.

· Kryerja ose ofrimi i shërbimeve sipas asaj marrëveshje.

· Dërgimi tek ju i reklamave ose materialit promocional sa i takon produkteve dhe /ose shërbimeve që kanë lidhje me to, të cilët ne besojmë se mund të jenë me interes për ju.

Disa prej bazave të mësipërme për përpunimin e informacionit do të mbivendosen dhe mund të ketë një sërë bazash mbi të cilat justifikohet përdorimi prej nesh i informacionit tuaj personal që ne mbajmë rreth jush.

Si e mbrojmë informacionin tuaj?

Ne nuk përdorim skanimin dhe / ose skanimin e cënueshmërisë në standardet PCI. Palët e treta të cilët janë kontraktuar prej nesh kanë përgjegjësinë për të përdorur standardet PCI dhe menaxhojnë të gjitha transaksionet CC.

Ne përdorim skanimin e rregullt të Malware.

Informacioni juaj personal gjendet pas rrjeteve të siguruara dhe është i arritshëm vetëm nga një numër i kufizuar personash që kanë të drejta të posaçme për qasje në sisteme të tilla dhe kërkohet që ta mbajnë informacionin konfidencial. Përveç kësaj, të gjitha

informatat e ndjeshme / krediti që furnizoni kodohen nëpërmjet teknologjisë Secure Socket Layer (SSL).

Ne zbatojmë një sërë masash sigurie kur një përdorues kryen një porosi, hyn, fut të dhënat apo kërkon të ketë akses në informacionet personale për të ruajtur sigurinë e informacionit tuaj personal.

Të gjitha transaksionet përpunohen nëpërmjet ofruesve të autorizuar të shërbimeve përkatëse dhe nuk ruhen ose përpunohen në serverat tanë.

A përdorim ” cookies “?

Po. Ne përdorim cookies për të Përpiluar të dhënat e përgjithshme për trafikun e vendndodhjes dhe ndërveprimet e faqes në mënyrë që të ofrojmë përvoja dhe mjete më të mira në vend në të ardhmen. Ne gjithashtu mund të përdorim shërbime të besuara të palëve të treta që gjurmojnë këtë informacion në emër tonë.

Cookies janë skedarë të vegjël që dërgohen ose merren përmes shfletuesit tuaj Web (nëse ky e lejon) në hard diskun e pajisjes suaj të cilët përmbajnë informacione në lidhje me pajisjen tuaj, të tillë si ID-ja e përdoruesit, parametrat e përdoruesit, historinë e shfletimit dhe aktivitetet e kryera gjatë përdorimit të Shërbimeve. Një cookie zakonisht përmban emrin e domenit (vendndodhjen e internetit) nga e cila cookie u krijua, “jetëgjatësinë” e cookie (p.sh. kur skadon) dhe një numër ose identifikues unik të krijuar rastësisht. Cookie mund të lidhen me të dhënat personale. që mundëson që sistemet e ofruesit të shërbimit po të webit të njohin shfletuesin tuaj dhe të kapin dhe mbajnë mend informacione të caktuara të nevojshme për ecurinë e shërbimit.

Ju mund të zgjidhni që kompjuteri juaj të paralajmërojë çdo herë që një cookie po dërgohet, ose mund të zgjidhni të fikni të gjitha cookies. Këtë e bën përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj. Meqë shfletuesi është pak më ndryshe, shikoni menunë e ndihmës së shfletuesit tuaj për të mësuar mënyrën e saktë për të modifikuar cookies tuaj. Nëse ç’aktivizon cookies, kjo nuk do të ndikojë në përvojën e përdoruesit.

Si i përdorim Cookies dhe mjetet e mbledhjes së të dhënave:

Cookies na ndihmojnë në përmirësimin e shërbimeve të TIBO IPTV përmes ndjekjes së zakoneve tuaja të navigimit dhe duke përshtatur eksperiencën tuaj me shërbimet e TIBO IPTV. Kjo na lejon që të analizojmë informacionin teknik dhe të navigimit në lidhje me shërbimet e TIBO IPTV dhe na ndihmon që të zbulojmë dhe parandalojmë mashtrimin. Gjithashtu, ne përdorim cookies dhe mjetet e tjera të mbledhjes së të dhënave (si sinjalizimet e webit dhe evidencat e serverit), të cilave u referohemi si “Mjete të

Mbledhjes së të Dhënave,” për të ndihmuar në përmirësimin e eksperiencës suaj me shërbimet e TIBO IPTV .

Për shembull, ne përdorim cookies për të na ndihmuar të kujtojmë dhe përpunojmë artikujt në shportat tuaja të blerjes. Ato përdoren gjithashtu për të na ndihmuar të kuptojmë preferencat tuaja në bazë të aktivitetit të mëparshëm ose aktual, gjë që na mundëson t’ju ofrojmë shërbime të përmirësuara.

Ne gjithashtu përdorim cookies për të na ndihmuar të përpilojmë të dhëna agregate për trafikun e web faqes dhe ndërveprimin e saj në mënyrë që të mund të ofrojmë përvojat më të mira në navigimin tuaj në web/aplikacion në të ardhmen, për shembull, duke ju mbajtur mend kur ktheheni përsëri për të na vizituar dhe duke e bërë përmbajtjen që shikoni më të përshtatshme për ju. Shërbimet e TIBO IPTV mund të përdorin gjithashtu mjetet e mbledhjes së të dhënave për të grumbulluar informacione nga pajisja që përdorni për të qasur shërbimet e TIBO IPTV, të tilla si tipi i sistemit tuaj operativ, tipi i shfletuesit, domeni dhe parametrat e tjera të sistemit, si dhe gjuhën që përdor sistemi juaj dhe vendin e zonën kohore në të cilën ndodhet pajisja juaj.

Ndryshimi i qëllimit:

Ne do ta përdorim informacionin që mbajmë rreth jush vetëm për qëllimet për të cilat ne e kemi mbledhur atë, përveçse kur ne e kemi të nevojshme ta përdorim atë për një arsye tjetër dhe ajo arsye është e pajtueshme me qëllimin fillestar. Nëse ne kemi nevojë të përdorim informacionin personal që ne mbajmë rreth jush për një qëllim që nuk ka lidhje, ne do t’ju njoftojmë ju dhe do t’ ju shpjegojmë bazën ligjore e cila na lejon ne të veprojmë kështu. Lutemi, vini re se ne mund të përpunojmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush pa dijeninë ose pëlqimin tuaj, në përputhje me rregullat e mësipërme, aty ku kërkohet ose lejohet me ligj.

Ndarja e të dhënave me të tretë

Ne, për qëllime të administrimit ose të përmbushjes së detyrimeve tona lidhur me marrëveshjen që kemi me ju dhe/ose kryerjes ose ofrimit të shërbimeve sipas asaj marrëveshje, do të duhet të ndajmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush, me ofrues shërbimesh palë të treta dhe entitete të tjera në grupin e kompanive tona, sipas nevojës.

Ne ju kërkojmë palëve të treta të respektojnë sigurinë e informacionit personal që ne mbajmë rreth jush dhe që ato ta trajtojnë atë në përputhje me ligjin.

Ne, mund të transferojmë informacionin personal që mbajmë rreth jush, jashtë Zonës Ekonomike Evropiane(EEA). Nëse ne e bëjmë këtë, ju mund të prisni një shkallë të ngjashme mbrojtjeje në respekt të informacionit personal që ne mbajmë rreth jush.

Përse ne mund ta ndajmë informacionin tuaj personal me palë të treta?

Ne mund ta ndajmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush me palë të treta në rastet kur kjo kërkohet me ligj, aty ku është e nevojshme që të administrojmë ose përmbushim detyrimet tona sipas marrëveshjes që kemi lidhur me ju ose aty ku ne kemi ndonjë interes tjetër legjitim për ta bërë këtë për shembull, në kontekstin e një shitjeje ose ristrukturimi të mundshëm të biznesit tonë. Ne, mundemi, gjithashtu, të ndajmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush me një autoritet rregullator a pëndryshe për t’u pajtuar me kërkesat e ligjit.

Sa i sigurtë është informacioni im personal me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe entitetet e tjerë në grupin tonë?

Të gjithë ofruesve tanë të shërbimeve palë të treta dhe entiteteve të tjerë në grupin tonë ju kërkohet që të marrin masa të përshtatshme të sigurisë për të mbrojtur informacionin personal që ne mbajmë rreth jush në përputhje me politikat tona. Ne nuk i lejojmë ofruesit tanë të shërbimeve palë të treta që të përdorin të dhënat tuaja personale për qëllimet e veta. Ne, vetëm sa ju lejojmë atyre të përpunojnë të dhënat tuaja personale për qëllime specifike dhe në përputhje me udhëzimet tona.

Lidhje të palëve të treta

Ne nuk përfshijmë ose ofrojmë produkte ose shërbime të palëve të treta në faqen tonë të internetit apo në aplikacinin tonë.

Google

Kërkesat e reklamimit të Google mund të përmblidhen nga Parimet e Reklamimit të Google. Ato janë vënë në vend për të siguruar një përvojë pozitive për përdoruesit. Google Ads Policy

Ligji i Kalifornisë për Mbrojtjen e Privatësisë Online

CalOPPA është ligji i parë shtetëror në vend që kërkon faqet e internetit komerciale dhe shërbimet online për të postuar një politikë të privatësisë. Qasja e ligjit shtrihet përtej Kalifornisë për të kërkuar nga çdo person apo kompani në Shtetet e Bashkuara (dhe me sa duket në Botë) që vepron në faqet e internetit që mbledhin Informacion personalisht

të identifikueshëm nga konsumatorët e Kalifornisë për të postuar një politikë të dukshme privatësie në faqen e saj, duke saktësuar informacionin që mblidhet dhe individët ose kompanitë me të cilat ai është duke u ndarë. – Mëso më shumë në: Ligji i Kalifornisë për Mbrojtjen e Privatësisë Online

Sipas CalOPPA, ne pajtohemi me sa vijon:

Përdoruesit mund të vizitojnë faqen tonë në mënyrë anonime.

Sapo të krijohet kjo politikë e privatësisë, ne do ta shtojmë në faqen tonë të internetit. Termat tona të privatësisë përfshijnë fjalën ‘Privatësi’ dhe mund të gjenden lehtë në faqen e specifikuar më sipër.

Ju do të njoftoheni për çdo ndryshim të Termave të Privatësisë:

· Në faqen tonë të Termave të Privatësisë

Mund t’i ndryshoni të dhënat tuaja personale:

· Duke na dërguar kërkesë me email

· Duke na telefonuar

· Duke hyrë në llogarinë tuaj

· Duke biseduar me ne ose duke na dërguar një biletë tek kontaktet e ndihmës për klientin.

A lejon sitemi ynë ndjekjen prej palëve të treta?

Është e rëndësishme të theksohet se ne nuk lejojmë ndjekjen prej palëve të treta.

COPPA (Ligji për mbrojtjen e privatësisë së fëmijëve në internet)

Kur bëhet fjalë për mbledhjen e të dhënave personale nga fëmijët nën moshën 13 vjeç, ligji për Mbrojtjen e Privatësisë të Fëmijëve (COPPA) i vë prindërit në kontroll. Komisioni Federal i Tregtisë, agjencia e Shteteve të Bashkuara për Mbrojtjen e Konsumatorit, zbaton Rregullin COPPA, i cili përcakton se çfarë duhet të bëjnë operatorët e faqeve dhe shërbimeve online për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e fëmijëve në internet.

Ne nuk tregtojmë produkte specifikisht për fëmijët nën moshën 13 vjeç.

Praktikat e Tregtisë së Drejtë

Parimet e praktikës së informacionit përbëjnë shtyllën e ligjit të privatësisë në Shtetet e Bashkuara dhe konceptet që ato përfshijnë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në

zhvillimin e ligjeve për mbrojtjen e të dhënave në të gjithë globin. Të kuptuarit e Parimeve të Praktikës së Drejtë të Informacionit dhe mënyra se si duhet të zbatohen është kritike për të respektuar ligjet e ndryshme të privatësisë që mbrojnë informacionin personal.

Për të qenë në përputhje me Praktikat e Informacionit të Drejtë ne do të ndërmarrim veprimet e mëposhtme:

Nëse ndodh një shkelje e të dhënave Ne do të njoftojmë përdoruesit brenda një dite pune. Ne gjithashtu pajtohemi me Parimin Individual të Korrigjimit, i cili kërkon që individët të kenë të drejtën të ndjekin ligjërisht të drejtat e zbatueshme kundër grumbulluesve dhe përpunuesve të të dhënave që nuk respektojnë ligjin. Ky parim kërkon jo vetëm që individët të kenë të drejta të zbatueshme ndaj përdoruesve të të dhënave, por gjithashtu që individët të regjistrohen në gjykata ose agjenci qeveritare për të hetuar dhe / ose ndjekur penalisht mospërputhjen nga përpunuesit e të dhënave.

Akti CAN-SPAM

Akti CAN-SPAM është një ligj që përcakton rregullat për e-mailin komercial, përcakton kërkesat për mesazhet komerciale, u jep të drejtën e marrjes së mesazheve elektronike nga ato që u dërgohen atyre dhe përcakton dënime të ashpra për shkeljet.

Ne mbledhim adresat tuaja të postës elektronike në mënyrë që:

· Të dërgojmë informacione dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve ose kërkesave tuaja.

· Për të proçeduar me porositë dhe për të dërguar informacione rreth porosive.

· Ju dërgojmë informacione shtesë në lidhje me produktin ose shërbimin tuaj

Për të qenë në përputhje me CAN-SPAM, ne pajtohemi me sa vijon:

· Mos përdorim subjekte të rreme ose mashtruese në adresat elektronike.

· Të identifikojmë mesazhin si reklamë në një mënyrë të arsyeshme.

· Të përfshijmë adresën fizike të selisë qendrore të biznesit tonë.

· Monitorojmë shërbimet e marketingut të palëve të treta për pajtueshmërinë, nëse përdoret.

· Të respektojmë kërkesat e zgjedhjes / anulimit të shpejtë.

· Lejojmë përdoruesit të ç’regjistrohen duke përdorur linkun në fund të secilit email.

Në çdo kohë ti mund të çregjistrohesh nga marrja e emaileve të ardhshme

Ndiqni udhëzimet në fund të secilit email dhe ne do t’ju heqim menjëherë nga korrespondencat.

Na Kontaktoni:

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë të privatësisë, mund të na kontaktoni Në Zyrat Qendrore: Rruga e Kavajës, Pall. 132/5,  Njësia Bashkiake 7, Tiranë, Shqipëri apo duke përdorur Kontaktet e Kudjesit të Klientit më poshtë:

Europë, Australi, Azi, Afrikë: T. (355) 44 31 4444 | Mob. (355) 676006767

SHBA, Kanada: T. (844) 842-6872 | Mob. (917) 775-5003 / 5012

Viber/WhattsApp (+355) 68 908 2244 E-mail: info@tibo.tv

Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TiBO2022-08-08T14:50:19+02:00

Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TIBO.

Shërbimet TIBO ofrohen vetëm për qytetarët me kombësi shqiptare. / Awareness: TiBO services are offered to Albanian Nationality only.

Ju si qytetarë me kombësi shqiptare mund të përdorni/aksesoni aplikacionet dhe përmbajtjen e TIBO brenda vendit në të cilin keni krijuar llogarinë tuaj dhe vetëm në vendet gjeografike ku ne ofrojmë shërbimin tonë dhe kemi të licencuar nje përmbajtje të tillë. Përmbajtja e disponueshme mund të ndryshojë sipas vendndodhjes gjeografike dhe do të ndryshojë herë pas here.

Kujdes* Përdorimit të paisjeve/aplikacioneve/sistemeve që manipulojne IP dhe ose sistemin TIBO (psh. nëpërmjet VPN, Proxy, IP spoofing) për të aksesuar kontent/ program të paautorizuar për të cilin TIBO, si sistem origjine e ka kufizuar/ kushtëzuar kudo dhe ose në rajone apo IP të caktuara, përbën thyerje të termave dhe kushteve të përgjithshme dhe perveç penaliteteve ligjore sipas legjislacionit në fuqi, mund të sjellë mbylljen e menjëhershme të shërbimit nga TIBO.

Në mënyrë që të pranosh shërbimet e TiBO duhet të kesh lidhje të qëndrueshme në internet pa u kushtëzuar në operatorin (ISP) ofrues të internetit.

Abonenti, me pranimin e produkteve dhe shërbimeve TIBO, me vullnet të lirë pranon se mban përgjegjësi të plotë për përdorimin e pajisjeve dhe abonimeve në aplikacionet TiBO në përputhje me Kushtet për marrjen e shërbimit, të publikuara nga Shoqëria “TIBO” sh.p.k:

Abonenti deklaron se është me kombësi Shqiptare dhe se pajisjet dhe abonimet në aplikacionet TiBO do të përdoren prej tij në mënyrë të përshtatshme, pa e dëmtuar dhe pa e përdorur në ambiente publike në mënyrë të paautorizuar nga legjislacionet në fuqi të shteteve përkatëse.

Alsat-M është i vlefshëm vetëm për territorin e Maqedonisë së Veriut.

Kujtojmë se vetëdeklarimi i rremë është një krim që ndiqet penalisht.

Përdorimi privat i pajisjeve apo aplikacioneve TiBO prej Abonentit në ambiente personale është i autorizuar, gjithmonë duke patur kujdes që përmbajtja e programeve televizivë të mos cënojë të drejtat e mbrojtura nga legjislacioni i shteteve përkatese, në territorin e të cilëve përdoren pajisjet apo abonimet TiBO.

Kushtet e zgjeruara të përdorimit të produkteve dhe shërbimeve TiBO gjenden të publikuara online në https://www.tibo.tv/kushtet-e-pergjithshme/ ndërsa kushtet e privatësisë sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) e cila ka hyrë në fuqi me efekte të plota më 25 Maj 2018, gjenden të publikuara online në www.tibo.tv/kushtet-e-privatesise

Neni 1 – Përkufizime

Abonenti TIBO“: janë të gjithë individët, personat fizikë dhe juridikë me kombësi shqiptare dhe ose resident në territorin e Shqipërisë, që abonohen në shërbimet e TiBO, për të bërë të mundur përfitimin e shërbimit IPTV/OTT vetëm për përdorim vetjak;

Pajisjet TiBO” përfshijnë: aparatin/dekoderin me të cilin TiBO ofron shërbimet dhe ritransmetimin e kanaleve televizivë apo programeve televizive. Aparati vihet në dispozicion për Abonentin dhe funksionon nëpërmjet lidhjes me internet. Telekomanda 3N1 me tre funksione numra, mouse dhe tastierë. Fisha HDMI me të cilën bëjmë lidhjen e aparatit/dekoderit me televizorin. Ushqyes i cili shërben për të lidhur me rrymën elektrike aparatin/dekoderin.

“Aplikacionet TiBO” përfshijnë të gjitha programet softwerike me emrin dhe pronësinë TiBO në dyqanet e aplikacioneve online për servirjen e shërbimeve televizive në të gjitha pajisjet që mundësojnë shërbime TV OTT.

Kostoja e operatorit“: janë shpenzimet manaxheriale, administrative, logjistike dhe komerciale të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, që TiBO i kërkon Abonentit në momentin e nënshkrimit të Kontratës;

Kushtet e përgjithshme“: janë kushtet që rregullojnë dhe shërbejnë për mirëmbajtjen e marrëdhënies midis Abonentit dhe TiBO;

Paketa“: është tërësia e përmbajtjes së ofruar në një mënyrë të koordinuar të programeve televizive e të kanaleve televizive nga TiBO si pjesë e Shërbimit;

Platforma IPTV/OTT“: është infrastruktura teknike e ofruar nga TiBO, që përfshin ri-transmetimin e kanaleve televizive kombëtare dhe/ose ndërkombëtare, Video On Demand, Multivizion , Catchup, e shumë të tjera;

Pay Per View“: është shërbimi, i cili i mundëson Abonentit mundësinë për të parë evente apo kanale televizive të ndryshme nëpërmjet mënyrës “paguaj për të parë”;

Riabonimi”: është mundësia që i jepet Abonentit, i cili në momentin e mbarimit të mund të përfitojë shërbimet e ofruara nga TiBO duke paguar tarifën përkatëse.;

Rrjeti/interneti“: është ura lidhëse, që përdoret për të naviguar në internet.

Shërbimi“: janë të gjitha shërbimet që TiBO ofron duke filluar nga ritransmetimi i kanaleve televizive, Video On Demand, Multivizion, Catchup, etj;

Taksa e Abonimit”: janë shumat që Abonenti duhet t’i paguajë, si tarifa për të përfituar çdo shërbim te TiBO;

Territor“: është territori i Botës (territor shqiptar apo çdo territor tjetër) nga ku mund të aksesosh shërbimet TiBO sipas legjislacionit respektiv, nga i cili Abonenti mund të shikojë kanalet televizivë dhe programet televizive sipas të gjitha kushteve;

TiBO sh.p.k“: është shoqëria tregtare, që është e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të Republikës së Shqipërisë në datën 8 Maj 2013, është mbajtëse e NIPT-it L31708013Q, që operon në sektorin televiziv digjital me parapagesë dhe i ofron Abonentëve kanalet televizive dhe programet televizive, por edhe shumë shërbime të tjera nëpërmjet sistemit IPTV / OTT dhe aparat/dekoderit TiBO.

TiBO Video on Demand“: është shërbimi që i jep mundësi Abonentit, të shikojë në momentin që ai dëshiron filma, dokumentarë, evente muzikore apo sportive, etj, tjera programe televizive në një galeri të organizuar në formën e videotekës personale.

TiBO Catch up“: është shërbimi që i jep mundësi Abonentit, të shikojë programet e kanaleve për ditët e kaluara.

Pagesat Përsëritëse” jane pagesat ciklike me ose pa afat që kryhen për një ose disa nga planet/paketat e shërbimit që TiBO ofron dhe që aktivizohen sipas ciklit që klienti ka përzgjedhur…Mëso më shumë

Neni 2 – Përshkrimi i Shërbimit

TiBO nëpërmjet platformës IPTV/OTT ofron shërbime duke filluar nga ritransmetimi i kanaleve televizive dhe programeve televizive, Video On Demand, mundësinë e përdorimit të kësaj platforme dhe në kompjuter, tablet, smartphone (TiBO Multivizion), Smart TV, Set top Box (dekoder smart), Web TV, live Chat, server lojrash, social network më të përdorur, Catchup TV dhe aplikacione, që mund të shkarkohen sipas dëshirës.

Neni 3 – Aktivizimi i Shërbimit

3.1 TiBO i jep mundësinë Abonentit të zgjedhe paketat që dëshiron përmes kombinimeve të ndryshme që TiBO vë në dispozicion.

3.2. Abonenti për përdorimin e këtyre shërbimeve duhet:

 •       Të pranojë termat dhe kushtet në webin tibo.tv dhe ose të nënshkruajë një kontratë me TiBO për shërbimin në platformën TiBO Iptv/ OTT.
 •       Të zgjedhë midis pagesave përsëritëse mujore me afat të pacaktuar shërbimi ose pagesave fikse me afat të përcaktuar shërbimi.
 • Të ketë një lidhje të shpejtë interneti (+4Mbit/s)
 • Të ketë një pajisje smart që suporton apliakcionet TiBO ose të pajisjet me aparat/dekoder TiBO Box.

3.3. Aktivizimi i shërbimit bëhet në momentin e pranimit të termave & kushteve dhe/ ose nënshkrimit të një kontrate me TiBO duke zgjedhur një ose më shumë forma abonimi dhe duke kryer transaksionin e pagesës në një nga format e mëposhtme:

 •       Pikat e shitjes TiBO
 •       Online në faqen elektronike www.tibo.tv
 •       Pranë rishitësve të autorizuar të TiBO
 •       Pagesave online nëpërmjet PayPal/Braintree
 •       Nëpërmjet blerjes nga aplikacionet zyrtare të TiBO
 •       Nëpërmjet telefonit duke kontaktuar shërbimin e klientit të TiBO në kontaktet zyrtare.

3.4 TiBO i jep mundësinë Abonentit të nënshkruaje dhe një kërkesë për refuzimin e shërbimit, në rast se për arsye të ndryshme shpreh kundërshtimin e tij për shërbimet. Abonenti mund paraqese një kërkesë me shkrim, ku shpjegon dhe arsyen e refuzimit të shërbimit brenda afatit kohor të përcaktuar duke kontaktuar me pikën e shitjes ku është pajisur me shërbimet apo pajisjet TiBO. Kërkesa për refuzimin pranohet:

 • në të gjitha pikat e shitjes të TiBO;
 • me e-mail në info@tibo.tv;
 • në faqen elektronike tibo.tv;
 • pranë distributorëve zyrtarë të TIBO;
 • Nëpërmjet CRRF (online form);

3.5 Çdo Abonent, në momentin e porosisë dhe ose pranimit të pajisjeve dhe apo abonimeve TiBO, ka rënë dakord me kushtet e përgjithshme për marrjen e shërbimit të publikuara online nga shoqëria TiBO SHPK.

.

Neni 4 – Pagesa dhe faturimi për shërbimet

4.1 Kërkesa për Abonim tregon:

 • Paketat dhe kombinimin që Abonenti zgjedh;
 • Marrëveshjet për kohëzgjatjen e abonimit që Abonenti zgjedh;
 • Delegimin për personin e tretë që do të përdorë shërbimin/shërbimet;

4.2 Në momentin që kontrata përfundon, Abonenti për të bërë riabonimin duhet të paraqitet ne një nga pikat e shitjes TiBO ose të vizitoje sitin web, mjafton të zgjedhë kombinimin e preferuar dhe do të përfitoje shërbimet e TiBO.

4.3 TiBO rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimin e paketave dhe kombinimeve. Abonenti ka të drejtë të zgjidhë në mënyrë të menjëhershme kontratën me TiBO, duke i dërguar TiBO-s, brenda 7 (shtatë) ditëve një letër ku njofton mos pranimin e kushteve të reja. Nëse Abonenti nuk ushtron të drejtën e zgjidhjes se kontratës brenda afateve të përshkruara më sipër, kushtet e reja ekonomike konsiderohen të pranuara nga TiBO dhe do të hyjnë në fuqi nga data e mbarimit të afatit prej 7 (shtate) ditëve te treguar më lart.

4.4 TiBO ka të drejtë të urdhërojë pezullimin e Shërbimit në qoftë se informacioni i dhënë nga Abonenti ose nga i deleguari, në lidhje me pagesën me kartë krediti, nuk është korrekt, siç tregohet në Nenin 8.2 i cili vijon më poshtë.

4.5 Abonentit i jepet mundësia të ketë transparencë maksimale në lidhje me faturimin, në lidhje me kreditet e mbetura apo në lidhje me kontrollin e programeve, kanaleve televizive apo shërbimeve.

4.6 Për abonentët që kanë zgjedhur plane me pagesë përsëritëse mujore, rinovimi i shërbimit bëhet automatikisht duke mbajtur vlerën e dakordësuar mujore nga llogaria e abonentit. Abonenti rezervon të drejtën të tërhiqet në çdo kohë nga plani i pagesave përsëritëse mujore duke e anuluar shërbimin për muajin vijues.

Shënim: Nëse keni zgjedhur  të anuloni shërbimin, kjo do të bëhet efektive për muajin pasardhës dhe jo atë koherent duke ju dhënë mundësi të shikoni programacionin deri në fund të muajit për të cilin keni kryer pagesën. Gjithashtu ju nuk mund të pretendoni për kthim pagese për muajin të cilin keni aktivizuar shërbimin.

Neni 5 – Aparati/Dekoderi TiBO Box dhe garancia

5.1 TiBO nuk mban asnjë përgjegjësi për sa i përket rrjetit internet që Abonenti përdor. Për të pasur shërbimet e TiBO, Abonenti duhet të ketë një linjë të pastër të lidhjes se internetit (+4Mbps).

5.2 TiBO ofron garanci 12 (dymbëdhjetë) mujore për aparat/dekoderin TiBO Box dhe ofron ndërrimin e aparatit/dekoderit për çdo problem që aparati/dekoderi TiBO Box mund të ketë nga prodhimi.

Neni 6 – Kohëzgjatja e kontratës TiBO dhe Tërheqja

6.1 Kohëzgjatja e kontratës TiBO përcaktohet nga abonenti në momentin e abonimit.

6.2 Në momentin që Abonenti vendos të zgjidhe kontratën me TiBO, do të aplikohet edhe formula e rimbursimit që konsiston:

 • Kthimi i aparatit/dekoderit TiBO Box duhet të bëhet brenda 7 (shtatë) ditëve duke kryer pagesën e 10% e çmimit të blerjes.
 • Aparati/dekoderi TiBO Box duhet të jetë i padëmtuar dhe i pajisur me të gjithë aksesorët përkatës.
 • Nëse aparati/dekoderi kthehet i dëmtuar, atëherë Abonenti duhet të kompensojë të gjithë vlerën e aparatit/dekoderit TiBO Box dhe vlerën e Abonimit.

*Pas kalimit të afatit të 7 (shtatë) ditëve nga marrja e aparatit/dekoderit TiBO Box, Abonenti nuk ka të drejte ta kthejë atë.

6.3 Kontrata zgjidhet me pëlqimin e të dyja palëve brenda 7 ditëve duke iu përmbajtur nenit 6.2, por ajo mund të zgjidhet në mënyrë të njëanshme nga ana e TiBO kur konstatohen veprime të ndaluara nga udhëzuesi i përdorimit të aparatit/dekoderit TiBO Box apo veprime të kopjimit dhe të shkeljes së drejtës së autorit. Në raste të tilla TiBO zgjidh kontratën në mënyrë të menjëhershme pa e njoftuar Abonentin. Kontrata përfundon gjithashtu në rast të prishjes së shoqërisë dhe likuidimit të saj.

Neni 7-Ulje dhe promocione

7.1 TiBO rezervon të drejtën për të ofruar ulje apo promocione të veçanta për Abonentët në periudha kohore të ndryshme. Promocioni dhe uljet e ofruara nga TiBO do të zgjasin sipas afateve dhe kushteve të komunikuara nga TiBO.

7.2 Në momentin që këto promocione dhe ulje do të mbarojnë, të gjitha paketat, shërbimet dhe programet do të vazhdojnë të ofrohen me çmimet reale të përcaktuara nga TiBO.

Neni 8 – Ndërprerja e Shërbimit

8.1 Ndërprerja e Shërbimit përcakton në mënyre automatike pamundësinë e Abonentit për të hyrë në Shërbimet që TiBO ofron.

8.2 TiBO rezervon të drejtën për të pezulluar shërbimin në rastet e mëposhtme:

 • Në momentin që Abonenti nuk ka paguar riabonimin apo nuk ka kreditë të mjaftueshme për të përftuar shërbimet Video On Demand me pagesë.
 • Në rast se Abonenti nuk e ka nënshkruar kontratën të vënë në dispozicion nga TiBO apo nuk ka pranuar termat dhe kushtet e shërbimit
 • Në qoftë se informacioni për të dhënat e Abonentit për kryerjen e pagesës me kartë krediti është i pasaktë.

8.3 Pezullimi i shërbimit mund të bëhet edhe për shkaqe natyrore ose për mos mbulim të drejtash territoriale, nëse legjislacioni i vendit ku banon Abonenti nuk lejon marrjen e sinjalit televiziv nëpërmjet TiBO.

8.4 Nëse Abonenti kryen procesin e download me të njëjtën linjë interneti, që përdoret edhe për shërbimet, atëherë shërbimet mund të hasin probleme gjatë ritransmetimit.

Neni 9- Përmbushje e Shërbimit

9.1 Abonenti do të ketë mundësinë:

-Të përdori Shërbimin brenda familjes dhe në shtëpi dhe nuk i lejohet të përhapë ose të shpërndajë, (qoftë për qëllime tregtare apo për fitim), ritransmetimin e programeve televizive, kanaleve televizive dhe shërbimet e ofruara nga TiBO në ambiente publike (vende që synojnë mbledhjen e publikut duke përfshirë këtu edhe klube, restorante, qendra të llotarive sportive, hotele etj), përveçse në raste të një kontrate të posaçme të dhënë nga TiBO;

-Të përdorë shërbimin vetëm nga Abonenti që ka nënshkruar Kontratën;

-Të njoftojë ndryshimin: (i) e adresës së Abonentit (ose të përdoruesit të tretë) tregohet në kërkesën për ofrimin e shërbimeve, (ii) të mjeti të pagesës dhe/ose çdo informacion i dhënë nga Abonenti ose nga personi i tretë i deleguar prej tij;

-Të përdori shërbimet në përputhje me të drejtat e pronësisë intelektuale dhe / ose industriale të TiBO. Ndalohet përdorimi çdo teksti, imazhi, video, përmbajtje informacioni, që vihet në dispozicion për Abonentin nëpërmjet Shërbimit TiBO IPTV. Në rastin e shkeljes së mësipërme, Abonenti mban përgjegjësi për çdo humbje e dëm, duke marr përsipër dhe Shpenzimet për çështjet gjyqësore;

-Të parandalojë mundësinë që të miturit të shikojnë një program televiziv të ndaluar nga ligji ose shikueshmëria e të cilit nuk është i rekomanduar për mosha të mitura. Ky parandalim mund të bëhet përmes një kodi personal (password).

9.2 Për çdo shkelje të detyrimeve të ndërmarra nga Abonenti në lidhje me nenin 9.1 më sipër, TiBO do të ketë të drejtë të kërkojë një dëmshpërblim nga Abonenti ose nga personi i tretë i deleguar prej tij, kundrejt gjobës bazë me dhjetëfishin e çmimit të një shërbimi vjetor ose ndryshe abonimi përfshirë kostot për aparatin/dekoderin TiBO Box;

9.3 Abonenti pranon faktin se përdorimi i Shërbimit ose ndonjë pjesë e tij, mund të varet nga funksionimi i rrjetit të internetit.

Neni 10 – Cilësia e Shërbimit

TiBO deklaron se nuk garanton cilësinë dhe vazhdimësinë e shërbimit nga ana teknike si dhe deklaron se nuk është përgjegjës për cilësinë e përkeqësuar të Shërbimit, nëse kjo varet nga:

 • përdorimi i parregullt i aparatit/dekoderit;
 • një mosfunksionim të aparatit/dekoderit;
 • probleme lidhur me rrjetin e internetit të ofruar nga operatori i zgjedhur nga vet Abonenti;
 • një kanal/ platformë apo burim shkëput sinjalin në mënyrë të njëanshme dhe ose ka përfunduar afati i bashkëpunimit me TiBO.

Neni 11 – Ndryshimet në Shërbimin

11.1 Abonenti mund të kërkojë, në çdo kohë gjatë afatit të kontratës TiBO IPTV, ndryshime të Shërbimit (kombinimeve te paketave), që shkakton rritje të tarifës.

11.2 Kërkesa për “rritje të tarifës” i parashtrohet TiBO duke telefonuar në shërbimin ndaj klientit, duke u paraqitur ne pikat e shitjes TiBO apo online në web.

Neni 12 – Ndërprerja e Shërbimit

12.1 TiBO rezervon të drejtën të ndërpresë ri-trasmetinim e disa programeve televizive dhe/ose kanaleve televizive, të modifikoje dhe / ose të zvogëlojë numrin e orëve të transmetimit të çdo pakete dhe / ose të ndaloje shikimin e ndonjë pakete dhe/ose të Shërbimit. Në raste të tilla, TiBO nuk merr përsipër të kthejë mbrapa kreditet e parapaguara por do të përpiqet maksimalisht që të rikthejë dhe ose zëvendësojë programet televizive dhe ose kanalet televizive dhe ose numrin e orëve të transmetimit. Në rast të ndërprerjes së transmetimit të një eventi live (një event sportiv i pezulluar për shkak të mjegullës apo për trazira) TiBO nuk merr përsipër të kthejë mbrapa ‘’kreditet’’ e parapaguara për shikimin e këtji eventi nëpermjet shërbimit Pay per View.

12.2 TiBO mund t’i ndërpresë shërbimet e tij në momentet, kur është e nevojshme ndërhyrja për mirëmbajtjen, rregullimin apo përmirësimin e tyre. Në të tilla raste TiBO nuk do të dëmshpërblejë Abonentët e tij për ndërhyrjet e mundshme që do ndërmerren.

12.3 Ndërprerjet e shërbimeve, të parashikuara në nenin 12.2 nuk mbulojnë raste në të cilat Shërbimi nuk është i përdorshëm për arsyet e përcaktuara në nenin 12.4.

12.4 TiBO nuk do të mbajë në asnjë mënyre përgjegjësi për çdo ndërprerje të shërbimeve, për vonesë, ose mosfunksionim të Shërbimit që lidhet me:

(i) rrjetin e internetin e ofruar nga operatorë të tjerë

(ii) aparatin/dekoderin e dëmtuar

Në këtë rast, do të zbatohen dispozitat e parashikuara në Kushtet e Përgjithshme të Shërbimit.

12.5 TiBO deklaron se nuk mban përgjegjësi ndaj Abonentit për shkeljen e kushteve të Kontratës ose pamundësitë e përmbushjes së detyrimeve kontrakore, nëse këto e shkaktojnë rrethana të forcës madhore. Konsiderohen forca madhore: -Luftë (të shpallur ose jo),-Pandemi -Trazirat, -Sabotimi, -Fatkeqësitë natyrore, -Tërmetet, -Shpërthimet, zjarri, -Embargot tregtare, -Grevat, Aktet e autoriteteve shqiptare apo të huaja me fuqi ekzekutive, shkeljet e ligjeve nga ana e autoriteteve shtetërore apo personave të tjerë që ushtrojnë aktivitet në fushën televizive.

Neni 13 – Përmbajtja 

13.1 TiBO rezervon të drejtën për të kryer sondazhe me Abonentët e tij përsa i përket cilësisë e përmbajtjes të kanaleve televizive e programeve televizive, duke përdorur dhe mjetet elektronike për studimin e rrjetit të IP së Abonentit. Çdo iniciativë për studimin e shikueshmërisë personale të çdo Abonenti kryhet për arsyen e rritjes së Shërbimit dhe cilësisë së programeve televizive, që vetë Abonenti do të përfitojë.

13.2 Duke iu referuar përmbajtjeve të paketave, që ofrojnë evente të futbollit dhe/ose sportive, këto paketa mund të jenë subjekt variacioni, duke u bazuar në të drejtat ekskluzive që TiBO do të zotërojë në fillim apo gjatë çdo sezoni të futbollit dhe/ose kampionate sportive.

Neni 14 – Ndryshimet e Kushteve të Përgjithshme të TiBO

TiBO rezervon të drejtën ekskluzive që të ndryshojë përmbajtjen të Kushteve të Përgjithshme të ofrimit të shërbimeve.

Kushtet e përgjithshme të ofrimit të shërbimeve TiBO janë të publikuara online në https://www.tibo.tv/kushtet-e-pergjithshme/

Neni 15 – Mbrojtja e të miturve

15.1 Abonenti ka të drejtë që të pengojë përdorimin e Shërbimit nëpërmjet aktivizimit të funksionit të quajtur “Mbrojtja prindërore” i pranishëm në aplikacionet TiBO. Ky funksion mund të aktivizohet përmes përdorimit të një kodi të fshehtë personal (kodi pin ose kodi adult), i cili do t’i komunikohet Abonentit me kërkesën e tij.

15.2 Abonenti duhet të ruajë kodin e fshehtë personal. Ne çdo rast të humbjes apo harresës të kodit të fshehtë personal TiBO ia vendos në dispozicion Abonentit, pas marrjes së kërkesës së Abonentit, e cila mund të jetë me shkrim ose mund të dërgohet në rrugë elektronike në adresën e e-mail: info@tibo.tv.

 

Neni 16 – Shërbimi ndaj Abonentit

16.1 TiBO angazhohet për ofrimin e ndihmës për Abonentet, nëpërmjet strukturës së tij të Kujdesit për Klientin: -informacione komerciale dhe përmbajtjen e Shërbimit; -informacion administrativ dhe gjendja e krediteve;

16.2 TiBO vë në dispozicion të Abonentit mënyrat për të kontaktuar në: -www.tibo.tv aktiv 24 orë në ditë, 7 ditë në javë; -E-mail: info@tibo.tv -Tel: 044314444/ Mob:: 068 908 2244/067 600 6767 -Skype: tiboiptv

TiBO do të ofrojë shërbimin ndaj Abonentit edhe nëpërmjet sistemit të komunikimit online me një operator të TiBO.

16.3 Për çdo rast që lidhet me probleme të ndryshme me rrjetin e internetit, Abonenti është i këshilluar të njoftojë operatorin që ofron rrjetin e internetit, pasi TiBO nuk mban asnjë përgjegjësi.

Neni 17 – Informacioni për Abonentin

Kushtet e përgjithshme dhe çdo informacion tjetër në lidhje me përmbajtjen, karakteristikat, çmimet e paketave dhe kombinimeve apo promocionet do të publikohen në faqen elektronike www.tibo.tv.

Neni 18 – Privatesia

Të dhënat personale të Abonentit të marra dhe të nevojshme për nënshkrimin e Kontratës, do të trajtohen dhe do të përpunohen, duke u bazuar në Ligjin Nr. 9887, date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndyshuar me ligjin nr.48/2012. Duke u bazuar në Ligjin Nr.9887, datë10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndryshuar me ligjin 48/2012, TiBO deklaron se të dhënat personale të Abonentit do të trajtohen e do të përpunohen nga TiBO nëpërmjet instrumenteve manuale dhe elektronike, brenda dhe jashtë vendit duke u bazuar në Ligjin Nr.9887, date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndryshuar me ligjin 48/2012.

Trajtimi dhe përpunimi i këtyre të dhënave kryhet Sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) e cila ka hyrë në fuqi me efekte të plota më 25 Maj 2018.

Shërbimet TiBO ofrohen vetëm për qytetarët me kombësi shqiptare. / Awareness: TiBO services are offered to Albanian Nationality only

Abonenti, me pranimin e produkteve dhe shërbimeve TIBO, me vullnet të lirë pranon se mban përgjegjësi të plotë për përdorimin e pajisjeve dhe abonimeve në aplikacionet TiBO në përputhje me Kushtet për marrjen e shërbimit, të publikuara nga Shoqëria “TIBO” sh.p.k:

Abonenti deklaron se është me kombësi Shqiptare dhe se pajisjet dhe abonimet në aplikacionet TiBO do të përdoren prej tij në mënyrë të përshtatshme, pa e dëmtuar dhe pa e përdorur në ambiente publike në mënyrë të paautorizuar nga legjislacionet në fuqi të shteteve përkatëse.

Kujtojme se vetëdeklarimi i rreme eshte nje krim qe ndiqet penalisht.

Përdorimi privat i pajisjeve apo aplikacioneve TiBO prej Abonentit në ambiente personale është i autorizuar, gjithmonë duke patur kujdes që përmbajtja e programeve televizivë të mos cënojë të drejtat e mbrojtura nga legjislacioni i shteteve përkatese, në territorin e të cilëve përdoren pajisjet apo abonimet TiBO.

Kushtet e zgjeruara të përdorimit të produkteve dhe shërbimeve TiBO gjenden të publikuara online në https://www.tibo.tv/kushtet-e-pergjithshme/ ndërsa kushtet e privatësisë sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) e cila ka hyrë në fuqi me efekte të plota më 25 Maj 2018, gjenden të publikuara online në www.tibo.tv/kushtet-e-privatesise

Neni 1–Përkufizime

Abonenti TIBO“: janë të gjithë individët, personat fizikë dhe juridikë me kombësi shqiptare dhe ose resident në territorin e Shqipërisë, që abonohen në shërbimet e TiBO, për të bërë të mundur përfitimin e shërbimit IPTV/OTT vetëm për përdorim vetjak;

Pajisjet TiBO” përfshijnë: aparatin/dekoderin me të cilin TiBO ofron shërbimet dhe ritransmetimin e kanaleve televizivë apo programeve televizive. Aparati vihet në dispozicion për Abonentin dhe funksionon nëpërmjet lidhjes me internet.

“Aplikacionet TiBO” përfshijnë të gjitha programet me emrin dhe pronësinë TiBO në dyqanet e aplikacioneve online për servirjen e shërbimeve televizive në të gjitha pajisjet që mundësojnë shërbime televizive OTT.

Kostoja e operatorit“: janë shpenzimet manaxheriale, administrative, logjistike dhe komerciale të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, që TiBO i kërkon Abonentit në momentin e nënshkrimit të Kontratës; “Kushtet e përgjithshme“: janë kushtet që rregullojnë dhe shërbejnë për mirëmbajtjen e marrëdhënies midis Abonentit dhe TiBO;

Paketa“: është tërësia e përmbajtjes së ofruar në një mënyrë të koordinuar të programeve televizive e të kanaleve televizive nga TiBO si pjesë e Shërbimit;

Platforma IPTV/OTT“: është infrastruktura teknike e ofruar nga TiBO, që përfshin ri-transmetimin e kanaleve televizive kombëtare dhe/ose ndërkombëtare, Video On Demand, Multivizion , Catchup, e shumë të tjera;

Pay Per View“: është shërbimi, i cili i mundëson Abonentit mundësinë për të parë evente apo kanale televizive të ndryshme nëpërmjet mënyrës “paguaj për të parë”;

Riabonimi”: është mundësia që i jepet Abonentit, i cili në momentin e mbarimit të mund të përfitojë shërbimet e ofruara nga TiBO duke paguar tarifën përkatëse.;

Rrjeti/interneti“: është ura lidhëse, që përdoret për të naviguar ne internet.

Shërbimi“: janë të gjitha shërbimet që TiBO ofron duke filluar nga ritransmetimi i kanaleve televizive, Video On Demand, Multivizion, Catchup, etj;

Taksa e Abonimit”: janë shumat që Abonenti duhet t’i paguaje, si tarifa për të përfituar çdo shërbim te TiBO;

Territor“: është territori i Botës, nga i cili Abonenti mund të shikojë kanalet televizivë dhe programet televizive sipas të gjtiha kushteve;

TiBO sh.p.k“: është shoqëria tregtare, që është e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit te Republikes së Shqipërise në datën 8 Maj 2013, është mbajtëse e NIPT-it L31708013Q, që operon në sektorin televiziv digital me parapagesë dhe i ofron Abonentëve kanalet televizive dhe programet televizive, por edhe shumë shërbime të tjera nëpërmjet sistemit IPTV / OTT dhe aparat/dekoderit TiBO.

TiBO Video on Demand“: është shërbimi që i jep mundësi Abonentit, të shikojë në momentin që ai dëshiron filma, dokumentarë, evente muzikore apo sportive, etj, tjera programe televizive në një galeri të organizuar në formën e videotekës personale.

TiBO Catch up“: është shërbimi që i jep mundësi Abonentit, të shikojë programet e kanaleve për ditët e kaluara.

Neni 2-Përshkrimi i Shërbimit

TiBO nëpërmjet platformës IPTV/OTT ofron shërbime duke filluar nga ritransmetimi i kanaleve televizive dhe programeve televizive, Video On Demand, mundësinë e përdorimit të kësaj platforme dhe në kompjuter, tablet, smartphone (TiBO Multivizion), Web TV, live Chat, server lojrash, social network më të përdorur, catchup TV dhe aplikacione, që mund të shkarkohen sipas dëshirës.

Neni 3–Aktivizimi i Shërbimit

3.1 TiBO i jep mundësinë Abonentit të zgjedhe paketat që dëshiron përmes kombinimeve të ndryshme që TiBO vë në dispozicion.

3.2 Abonenti për përdorimin e këtyre shërbimeve duhet:

 • të nënshkruajë një kontratë me TiBO për platformën TiBO IPTV;
 • të ketë një lidhje te shpejtë interneti (+4Mbit/s);
 • të ketë një pajisje smart që suporton apliakcionet TiBO ose të pajisjet me aparat/dekoder TiBO Box;

3.3 Aktivizimi i shërbimit bëhet në momentin e nënshkrimit të Kontratës së Abonimit dhe mund të bëhet pranë:

 • pikave të shitjes TiBO;
 • on line nefaqen elektronike www.tibo.tv;
 • pranë distributorëve zyrtarë TiBO;
 • telefonit duke telefonuar shërbimin ndaj klientit;

3.4 TiBO i jep mundësinë Abonentit të nënshkruaje dhe një kërkesë për refuzimin e shërbimit, në rast se për arsye të ndryshme shpreh kundërshtimin e tij për shërbimet. Abonenti mund paraqese një kërkesë me shkrim, ku shpjegon dhe arsyen e refuzimit të shërbimit brenda afatit kohor të përcaktuar duke kontaktuar me pikën e shitjes ku është pajisur me shërbimet apo pajisjet TiBO Kërkesa për refuzimin pranohet:

 • në të gjitha pikat e shitjes të TiBO;
 • me e-mail në info@tibo.tv;
 • në faqen elektronike tibo.tv;
 • pranë distributorëve zyrtarë të TIBO;

3.5 Çdo Abonent, në momentin e pranimit e pajisjeve dhe apo abonimeve TiBO, ka rënë dakord me kushtet e përgjithshme për marrjen e shërbimit të publikuara online nga shoqëria TiBO SHPK.

.

Neni 4– Pagesa dhe faturimi për shërbimet

4.1 Kërkesa për Abonim tregon:

 • Paketat dhe kombinimin që Abonenti zgjedh;
 • Marrëveshjet për kohëzgjatjen e abonimit që Abonenti zgjedh;
 • Delegimin për personin e tretë që do të përdorë shërbimin/shërbimet;

4.2 Në momentin që kontrata përfundon, Abonenti për të bërë riabonimin duhet të paraqitet ne një nga pikat e shitjes TiBO ose të vizitoje sitin web, mjafton të zgjedhë kombinimin e preferuar dhe do të përfitoje shërbimet e TiBO.

4.3 TiBO rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimin e paketave dhe kombinimeve, duke e njoftuar Abonentin, nëpërmjet njoftimit me shkrim. Abonenti ka të drejtë të zgjidhë në mënyrë të menjëhershme kontratën me TiBO, duke i dërguar TiBO, brenda 7 (shtate) ditëve nga marrja e njoftimit me shkrim, një letër ku njofton mos pranimin e kushteve të reja. Nëse Abonenti nuk ushtron të drejtën e zgjidhjes se kontratës brenda afateve të përshkruara më sipër, kushtet e reja ekonomike konsiderohen të pranuara nga TiBO dhe do të hyjnë në fuqi nga data e mbarimit të afatit prej 7 (shtate) ditëve te treguar më lart.

4.4 TiBO ka të drejtë të urdhërojë pezullimin e Shërbimit në qoftë se informacioni i dhënë nga Abonenti ose nga i deleguari, në lidhje me pagesën me kartë krediti, nuk është korrekt, siç tregohet në Nenin 8.2 i cili vijon më poshtë.

4.5 Abonentit i jepet mundësia të ketë trasparencë maksimale ne lidhje me faturimin, ne lidhje me kreditet e mbetura apo në lidhje me kontrollin e programeve, kanaleve televizive apo shërbimeve.

Neni 5 – Aparati/Dekoderi TiBO Box dhe garancia

5.1 TiBO nuk mban asnjë përgjegjësi për sa i përket rrjetit internet që Abonenti përdor. Për të pasur shërbimet e TiBO, Abonenti duhet të ketë një linjë të pastër të lidhjes se internetit (+4Mbps).

5.2 TiBO ofron garanci 12 (dymbëdhjetë) mujore për aparat/dekoderin TiBO Box dhe ofron ndërrimin e aparatit/dekoderit për çdo problem që aparati/dekoderi TiBO Box mund të ketë nga prodhimi.

Neni 6-Kohëzgjatja e kontratës TiBO dhe Tërheqja

6.1 Kohëzgjatja e kontratës TiBO përcaktohet nga abonenti në momentin e abonimit.

6.2 Në momentin që Abonenti vendos të zgjidhe kontratën me TiBO, do të aplikohet edhe formula e rimbursimit që konsiston:

 • Kthimi i aparatit/dekoderit TiBO Box duhet të bëhet brenda 7 (shtatë) ditëve duke kryer pagesën e 10% e çmimit tëblerjes.
 • Aparati/dekoderi TiBO Box duhet të jete i padëmtuar dhe I pajisur me të gjithëaksesorëtpërkatës.
 • Nëse aparati/dekoderi kthehet i dëmtuar, atëherë Abonenti duhet të kompensojë të gjithë vlerën e aparatit/dekoderit TiBO Box dhe vlerën e Abonimit. *Pas kalimit te afatit te 7 (shtate) ditëve nga marrja e aparatit/dekoderit TiBO Box, Abonenti nuk ka të drejte ta kthejë atë.

6.3 Kontrata zgjidhet me pëlqimin e të dyja palëve brenda 7 ditëve duke iu përmbajtur nenit 6.2, por ajo mund të zgjidhet në mënyrë të njëanshme nga ana e TiBO kur konstatohen veprime të ndaluara nga udhëzuesi i përdorimit të aparatit/dekoderit TiBO Box apo veprime të kopjimit dhe të shkeljes së drejtës së autorit. Në raste të tilla TiBO zgjidh kontratën në mënyrë të menjëhershme pa e njoftuar Abonentin. Kontrata përfundon gjithashtu në rast të prishjes së shoqërisë dhe likuidimit të saj.

Neni 7-Ulje dhe promocione

7.1 TiBO rezervon të drejtën për të ofruar ulje apo promocione të veçanta për Abonentët në periudha kohore të ndryshme. Promocioni dhe uljet e ofruara nga TiBO do të zgjasin sipas afateve dhe kushteve të komunikuara nga TiBO.

7.2 Në momentin që këto promocione dhe ulje do të mbarojnë, të gjitha paketat, shërbimet dhe programet do të vazhdojnë te ofrohen me çmimet reale të përcaktuara nga TiBO.

Neni 8 – Ndërpreja e Shërbimit

8.1 Ndërprerja e Shërbimit përcakton në mënyre automatike pamundësinë e Abonentit për të hyrë në Shërbimet që TiBO ofron.

8.2 TiBO rezervon të drejtën për të pezulluar shërbimin në rastet e mëposhtme:

 • Në momentin që Abonenti nuk ka paguar riabonimin apo nuk ka kreditë të mjaftueshme për të përftuar shërbimet Video On Demand me pagesë.
 • Në rast se Abonenti nuk e ka nënshkruar kontratën të vënë në dispozicion nga TiBO.
 • Në qoftë se informacioni për të dhënat e Abonentit për kryerjen e pagesës me kartë krediti është i pasaktë.

8.3 Pezullimi i shërbimit mund të bëhet edhe për shkaqe natyrore ose për mos mbulim të drejtash territoriale, nëse legjislacioni i vendit ku banon Abonenti nuk lejon marrjen e sinjalit televiziv nëpërmjet TiBO.

8.4 Nëse Abonenti kryen procesin e download me të njëjtën linjë interneti, qe përdoret edhe për shërbimet, atëherë shërbimet mund të hasin probleme gjatë ritransmetimit.

Neni 9- Përmbushje e Shërbimit

9.1 Abonenti  do të ketë mundësinë:

-Të përdori Shërbimin brenda familjes dhe në shtëpi dhe nuk i lejohet të përhapë ose të shpërndajë, (qoftë për qëllime tregtare apo për fitim), ritransmetimin e programeve televizive, kanaleve televizive dhe shërbimet e ofruara nga TiBO në ambiente publike (vende që synojnë mbledhjen e publikut duke përfshirë këtu edhe klube, restorante, qendra të llotarive sportive, hotele etj), përveçse në raste të një kontrate të posaçme të dhënë nga TiBO;

-Të përdorë shërbimin vetëm nga Abonenti që ka nënshkruar Kontratën;

-Të njoftojë ndryshimin: (i) e adresës së Abonentit (ose të përdoruesit të tretë) tregohet në kërkesën për ofrimin e shërbimeve, (ii) të mjeti të pagesës dhe/ose çdo informacion i dhënë nga Abonenti ose nga personi i tretë i deleguar prej tij;

-Të përdori shërbimet në përputhje me të drejtat e pronësisë intelektuale dhe / ose industriale të TiBO. Ndalohet çdo përdorimi çdo teksti, imazhi, video, përmbajtje informacioni, që vihet në dispozicion për Abonentin nëpërmjet Shërbimit TiBO IPTV. Në rastin e shkeljes së mësipërme, Abonenti mban përgjegjësi për çdo humbje e dëm, duke marr përsipër dhe Shpenzimet për çështjet gjyqësore;

-Të parandalojë mundësinë që të miturit të shikojnë një program televiziv të ndaluar nga ligji ose shikueshmëria e të cilit nuk është i rekomanduar për mosha të mitura. Ky parandalim mund të bëhet përmes një kodi personal (password).

9.2 Për çdo shkelje të detyrimeve të ndërmarra nga Abonenti në lidhje me nenin 9.1 më sipër, TiBO do të ketë të drejtë të kërkojë një dëmshpërblim nga Abonenti ose nga personi i tretë i deleguar prej tij, kundrejt gjobës bazë me dhjetëfishin e çmimit të një shërbimi vjetor ose ndryshe abonimi përfshirë kostot për aparatin/dekoderin TiBO Box;

9.3 Abonenti pranon faktin se përdorimi i Shërbimit ose ndonjë pjese e tij, mund të varet nga funksionimi i rrjetit të internetit.

Neni 10 – Cilësia e Shërbimit

TiBO deklaron se nuk garanton cilësinë dhe vazhdimësinë e shërbimit nga ana teknike si dhe deklaron se nuk është përgjegjës për cilësinë e përkeqësuar të Shërbimit, nëse kjo varet nga:

 • përdorimi i parregullt i aparatit/dekoderit;
 • një mosfunksionim të aparatit/dekoderit;
 • probleme lidhur me rrjetin e internetit të ofruar nga operatori i zgjedhur nga vet Abonenti;
 • një kanal/ platformë apo burim shkëput sinjalin në mënyrë të njëanshme dhe ose ka përfunduar afati i bashkëpunimit me TiBO.

Neni 11 – Ndryshimet në Shërbimin

11.1 Abonenti mund të kërkojë, në çdo kohë gjatë afatit të kontratës TiBO IPTV, ndryshime të Shërbimit (kombinimeve te paketave), që shkakton rritje të tarifës.

11.2 Kërkesa për “rritje të tarifës” i parashtrohet TiBO duke telefonuar në shërbimin ndaj klientit, duke u paraqitur ne pikat e shitjes TiBO apo on line në web.

Neni 12 – Ndërprerja e Shërbimit

12.1 TiBO rezervon të drejtën të ndërpresë ri-trasmetinim e disa programeve televizive dhe/ose kanaleve televizive, të modifikoje dhe / ose të zvogëlojë numrin e orëve të transmetimit të çdo pakete dhe / ose të ndaloje shikimin e ndonjë pakete dhe/ose të Shërbimit. Në raste të tilla, Abonenti do të informohet nëpërmjet një komunikate të bërë nga TiBO. Në rast të ndërprerjes së transmetimit të një eventi live (një event sportiv i pezulluar për shkak të mjegullës apo për trazira) TiBO nuk merr përsipër të kthej mbrapa ‘’kreditet’’ e parapaguara për shikimin e këtji eventi nëpermjet shërbimit Pay per View.

12.2 TiBO mund t’i ndërpresë shërbimet e tij në momentet, kur është e nevojshme ndërhyrja për mirëmbajtjen, rregullimin apo përmirësimin e tyre. Në të tilla raste TiBO do te njoftojë Abonentët e tij për ndërhyrjet e mundshmeqë do ndërmerren.

12.3 Ndërprerjet e shërbimeve, të parashikuara në nenin 12.2 nuk mbulojnë raste në të cilat Shërbimi nuk është i përdorshëm për arsyet e përcaktuara në nenin 12.4.

12.4 TiBO nuk do të mbajë në asnjë mënyre përgjegjësi për çdo ndërprerje të shërbimeve, për vonesë, ose mosfunksionim të Shërbimit që lidhet me:

(i) rrjetin e internetin e ofruar nga operatorë të tjerë

(ii) aparatin/dekoderin e dëmtuar

Në këtë rast, do të zbatohen dispozitat e parashikuara ne Kushtet e Përgjithshme të Shërbimit.

12.5 TiBO deklaron se nuk mban përgjegjësi ndaj Abonentit për shkeljen e kushteve të Kontratës ose pamundësitë e përmbushjes së detyrimeve kontrakore, nëse këto e shkaktojnë rrethana të forcës madhore. Konsiderohen forca madhore: -Luftë (të shpallur ose jo), -Trazirat, -Sabotimi, -Fatkeqësitë natyrore, -Tërmetet, -Shpërthimet, zjarri, -Embargot tregtare, -Grevat, Aktet e autoriteteve shqiptare apo të huaja me fuqi ekzekutive, shkeljet e ligjeve nga ana e autoriteteve shtetërore apo personave të tjerë që ushtrojnë aktivitet në fushën televizive.

Neni 13 – Përmbajtja 

13.1 TiBO rezervon të drejtën për të kryer sondazhe me Abonentët e tij përsa i përket cilësisë e përmbajtjes të kanaleve televizive e programeve televizive, duke përdorur dhe mjetet elektronike për studimin e rrjetit të IP së Abonentit. Çdo iniciativë për studimin e shikueshmërisë personale të çdo Abonenti kryhet për arsyen e rritjes së Shërbimit dhe cilësisë së programeve televizive, që vetë Abonentido të përfitojë.

13.2 Duke iu referuar përmbajtjeve të paketave, që ofrojnë evente të futbollit dhe/ose sportive, këto paketa mund të jenë subjekt variacioni, duke u bazuar në të drejtat ekskluzive që TiBO do të zotërojë në fillim apo gjatë çdo sezoni të futbollit dhe/ose kampionate sportive.

Neni 14 – Ndryshimet e Kushtevete Përgjithsme të TiBO

TiBO rezervon të drejtën ekskluzive që të ndryshojë përmbajtjen të Kushteve të Përgjithshme të ofrimit të shërbimeve.

Kushtet e përgjithshme të ofrimit të shërbimeve TiBO janë të publikuara online në https://www.tibo.tv/kushtet-e-pergjithshme/

Neni 15 – Mbrojtja e të miturve

15.1 Abonenti ka të drejtë që të pengojë përdorimin e Shërbimit nëpërmjet aktivizimit të funksionit të quajtur “Mbrojtja prindërore” i pranishëm në aplikacionet TiBO. Ky funksion mund te aktivizohet përmes përdorimit të një kodi të fshehtë personal (kodi pin ose kodi adult), i cili do t’i komunikohet Abonentit me kërkesën e tij.

15.2 Abonenti duhet të ruajë kodin e fshehtë personal. Ne çdo rast të humbjes apo harresës të kodit te fshehte personal TiBO ia vendos ne dispozicion Abonentit, pasmarrjes se kërkesës se Abonentit, e cila mund te teje me shkrim ose mund te dërgohet ne rruge elektronike në adresën e e-mail: info@tibo.tv.

 

Neni 16 – Shërbimi ndaj Abonentit

16.1 TiBO angazhohet për ofrimin e ndihmës për Abonentet, nëpërmjet strukturës së tij të Kujdesit për Klientin: -informacione komerciale dhe përmbajtjen e Shërbimit; -informacion administrativ dhe gjendja e krediteve;

16.2 TiBO vë në dispozicion të Abonentit mënyrat për të kontaktuar në: -www.tibo.tv aktiv 24 orë në ditë, 7 ditë në javë; -E-mail: info@tibo.tv -Tel: 044314444/ Mob:: 068 908 2244/067 600 6767 -Skype: tiboiptv

TiBO do të ofrojë shërbimin ndaj Abonentit edhe nëpërmjet sistemit të komunikimiton line me një operator të TiBO.

16.3 Për çdo rast që lidhet me probleme të ndryshme me rrjetin e internetit, Abonenti është i këshilluar te njoftoje operatorin që ofron rrjetin e internetit, pasi TiBO nuk mban asnjë përgjegjësi.

Neni 17 – Informacioni për Abonentin

Kushtet e përgjithshme dhe çdo informacion tjetër në lidhje me përmbajtjen, karakteristikat, çmimet e paketave dhe kombinimeve apo promocionet do të publikohen në faqen elektronike www.tibo.tv.

Neni 18 – Privatesia

Të dhënat personale të Abonentit të marra dhe të nevojshme për nënshkrimin e Kontratës, do të trajtohen dhe do të përpunohen, duke u bazuar në Ligjin Nr. 9887, date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndyshuar me ligjin nr.48/2012. Duke u bazuar në Ligjin Nr.9887, datë10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndryshuar me ligjin 48/2012, TiBO deklaron se të dhënat personale të Abonentit do të trajtohen e do të përpunohen nga TiBO nëpërmjet instrumenteve manuale dhe elektronike, brenda dhe jashtë vendit duke u bazuar në Ligjin Nr.9887, date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndryshuar me ligjin 48/2012.

Trajtimi dhe përpunimi i këtyre të dhënave kryhet Sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) e cila ka hyrë në fuqi me efekte të plota më 25 Maj 2018.

Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TIBO.

Shërbimet TIBO ofrohen vetëm për qytetarët me kombësi shqiptare. / Awareness: TiBO services are offered to Albanian Nationality only.

Ju si qytetarë me kombësi shqiptare mund të përdorni/aksesoni aplikacionet dhe përmbajtjen e TIBO brenda vendit në të cilin keni krijuar llogarinë tuaj dhe vetëm në vendet gjeografike ku ne ofrojmë shërbimin tonë dhe kemi të licencuar nje përmbajtje të tillë. Përmbajtja e disponueshme mund të ndryshojë sipas vendndodhjes gjeografike dhe do të ndryshojë herë pas here.

Kujdes* Përdorimit të paisjeve/aplikacioneve/sistemeve që manipulojne IP dhe ose sistemin TIBO (psh. nëpërmjet VPN, Proxy, IP spoofing) për të aksesuar kontent/ program të paautorizuar për të cilin TIBO, si sistem origjine e ka kufizuar/ kushtëzuar kudo dhe ose në rajone apo IP të caktuara, përbën thyerje të termave dhe kushteve të përgjithshme dhe perveç penaliteteve ligjore sipas legjislacionit në fuqi, mund të sjellë mbylljen e menjëhershme të shërbimit nga TIBO.

Në mënyrë që të pranosh shërbimet e TiBO duhet të kesh lidhje të qëndrueshme në internet pa u kushtëzuar në operatorin (ISP) ofrues të internetit.

Abonenti, me pranimin e produkteve dhe shërbimeve TIBO, me vullnet të lirë pranon se mban përgjegjësi të plotë për përdorimin e pajisjeve dhe abonimeve në aplikacionet TiBO në përputhje me Kushtet për marrjen e shërbimit, të publikuara nga Shoqëria “TIBO” sh.p.k:

Abonenti deklaron se është me kombësi Shqiptare dhe se pajisjet dhe abonimet në aplikacionet TiBO do të përdoren prej tij në mënyrë të përshtatshme, pa e dëmtuar dhe pa e përdorur në ambiente publike në mënyrë të paautorizuar nga legjislacionet në fuqi të shteteve përkatëse.

Alsat-M është i vlefshëm vetëm për territorin e Maqedonisë së Veriut.

Kujtojmë se vetëdeklarimi i rremë është një krim që ndiqet penalisht.

Përdorimi privat i pajisjeve apo aplikacioneve TiBO prej Abonentit në ambiente personale është i autorizuar, gjithmonë duke patur kujdes që përmbajtja e programeve televizivë të mos cënojë të drejtat e mbrojtura nga legjislacioni i shteteve përkatese, në territorin e të cilëve përdoren pajisjet apo abonimet TiBO.

Kushtet e zgjeruara të përdorimit të produkteve dhe shërbimeve TiBO gjenden të publikuara online në https://www.tibo.tv/kushtet-e-pergjithshme/ ndërsa kushtet e privatësisë sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) e cila ka hyrë në fuqi me efekte të plota më 25 Maj 2018, gjenden të publikuara online në www.tibo.tv/kushtet-e-privatesise

Neni 1 – Përkufizime

Abonenti TIBO“: janë të gjithë individët, personat fizikë dhe juridikë me kombësi shqiptare dhe ose resident në territorin e Shqipërisë, që abonohen në shërbimet e TiBO, për të bërë të mundur përfitimin e shërbimit IPTV/OTT vetëm për përdorim vetjak;

Pajisjet TiBO” përfshijnë: aparatin/dekoderin me të cilin TiBO ofron shërbimet dhe ritransmetimin e kanaleve televizivë apo programeve televizive. Aparati vihet në dispozicion për Abonentin dhe funksionon nëpërmjet lidhjes me internet. Telekomanda 3N1 me tre funksione numra, mouse dhe tastierë. Fisha HDMI me të cilën bëjmë lidhjen e aparatit/dekoderit me televizorin. Ushqyes i cili shërben për të lidhur me rrymën elektrike aparatin/dekoderin.

“Aplikacionet TiBO” përfshijnë të gjitha programet softwerike me emrin dhe pronësinë TiBO në dyqanet e aplikacioneve online për servirjen e shërbimeve televizive në të gjitha pajisjet që mundësojnë shërbime TV OTT.

Kostoja e operatorit“: janë shpenzimet manaxheriale, administrative, logjistike dhe komerciale të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, që TiBO i kërkon Abonentit në momentin e nënshkrimit të Kontratës;

Kushtet e përgjithshme“: janë kushtet që rregullojnë dhe shërbejnë për mirëmbajtjen e marrëdhënies midis Abonentit dhe TiBO;

Paketa“: është tërësia e përmbajtjes së ofruar në një mënyrë të koordinuar të programeve televizive e të kanaleve televizive nga TiBO si pjesë e Shërbimit;

Platforma IPTV/OTT“: është infrastruktura teknike e ofruar nga TiBO, që përfshin ri-transmetimin e kanaleve televizive kombëtare dhe/ose ndërkombëtare, Video On Demand, Multivizion , Catchup, e shumë të tjera;

Pay Per View“: është shërbimi, i cili i mundëson Abonentit mundësinë për të parë evente apo kanale televizive të ndryshme nëpërmjet mënyrës “paguaj për të parë”;

Riabonimi”: është mundësia që i jepet Abonentit, i cili në momentin e mbarimit të mund të përfitojë shërbimet e ofruara nga TiBO duke paguar tarifën përkatëse.;

Rrjeti/interneti“: është ura lidhëse, që përdoret për të naviguar në internet.

Shërbimi“: janë të gjitha shërbimet që TiBO ofron duke filluar nga ritransmetimi i kanaleve televizive, Video On Demand, Multivizion, Catchup, etj;

Taksa e Abonimit”: janë shumat që Abonenti duhet t’i paguajë, si tarifa për të përfituar çdo shërbim te TiBO;

Territor“: është territori i Botës (territor shqiptar apo çdo territor tjetër) nga ku mund të aksesosh shërbimet TiBO sipas legjislacionit respektiv, nga i cili Abonenti mund të shikojë kanalet televizivë dhe programet televizive sipas të gjitha kushteve;

TiBO sh.p.k“: është shoqëria tregtare, që është e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit të Republikës së Shqipërisë në datën 8 Maj 2013, është mbajtëse e NIPT-it L31708013Q, që operon në sektorin televiziv digjital me parapagesë dhe i ofron Abonentëve kanalet televizive dhe programet televizive, por edhe shumë shërbime të tjera nëpërmjet sistemit IPTV / OTT dhe aparat/dekoderit TiBO.

TiBO Video on Demand“: është shërbimi që i jep mundësi Abonentit, të shikojë në momentin që ai dëshiron filma, dokumentarë, evente muzikore apo sportive, etj, tjera programe televizive në një galeri të organizuar në formën e videotekës personale.

TiBO Catch up“: është shërbimi që i jep mundësi Abonentit, të shikojë programet e kanaleve për ditët e kaluara.

Pagesat Përsëritëse” jane pagesat ciklike me ose pa afat që kryhen për një ose disa nga planet/paketat e shërbimit që TiBO ofron dhe që aktivizohen sipas ciklit që klienti ka përzgjedhur…Mëso më shumë

Neni 2 – Përshkrimi i Shërbimit

TiBO nëpërmjet platformës IPTV/OTT ofron shërbime duke filluar nga ritransmetimi i kanaleve televizive dhe programeve televizive, Video On Demand, mundësinë e përdorimit të kësaj platforme dhe në kompjuter, tablet, smartphone (TiBO Multivizion), Smart TV, Set top Box (dekoder smart), Web TV, live Chat, server lojrash, social network më të përdorur, Catchup TV dhe aplikacione, që mund të shkarkohen sipas dëshirës.

Neni 3 – Aktivizimi i Shërbimit

3.1 TiBO i jep mundësinë Abonentit të zgjedhe paketat që dëshiron përmes kombinimeve të ndryshme që TiBO vë në dispozicion.

3.2. Abonenti për përdorimin e këtyre shërbimeve duhet:

 •       Të pranojë termat dhe kushtet në webin tibo.tv dhe ose të nënshkruajë një kontratë me TiBO për shërbimin në platformën TiBO Iptv/ OTT.
 •       Të zgjedhë midis pagesave përsëritëse mujore me afat të pacaktuar shërbimi ose pagesave fikse me afat të përcaktuar shërbimi.
 • Të ketë një lidhje të shpejtë interneti (+4Mbit/s)
 • Të ketë një pajisje smart që suporton apliakcionet TiBO ose të pajisjet me aparat/dekoder TiBO Box.

3.3. Aktivizimi i shërbimit bëhet në momentin e pranimit të termave & kushteve dhe/ ose nënshkrimit të një kontrate me TiBO duke zgjedhur një ose më shumë forma abonimi dhe duke kryer transaksionin e pagesës në një nga format e mëposhtme:

 •       Pikat e shitjes TiBO
 •       Online në faqen elektronike www.tibo.tv
 •       Pranë rishitësve të autorizuar të TiBO
 •       Pagesave online nëpërmjet PayPal/Braintree
 •       Nëpërmjet blerjes nga aplikacionet zyrtare të TiBO
 •       Nëpërmjet telefonit duke kontaktuar shërbimin e klientit të TiBO në kontaktet zyrtare.

3.4 TiBO i jep mundësinë Abonentit të nënshkruaje dhe një kërkesë për refuzimin e shërbimit, në rast se për arsye të ndryshme shpreh kundërshtimin e tij për shërbimet. Abonenti mund paraqese një kërkesë me shkrim, ku shpjegon dhe arsyen e refuzimit të shërbimit brenda afatit kohor të përcaktuar duke kontaktuar me pikën e shitjes ku është pajisur me shërbimet apo pajisjet TiBO. Kërkesa për refuzimin pranohet:

 • në të gjitha pikat e shitjes të TiBO;
 • me e-mail në info@tibo.tv;
 • në faqen elektronike tibo.tv;
 • pranë distributorëve zyrtarë të TIBO;
 • Nëpërmjet CRRF (online form);

3.5 Çdo Abonent, në momentin e porosisë dhe ose pranimit të pajisjeve dhe apo abonimeve TiBO, ka rënë dakord me kushtet e përgjithshme për marrjen e shërbimit të publikuara online nga shoqëria TiBO SHPK.

.

Neni 4 – Pagesa dhe faturimi për shërbimet

4.1 Kërkesa për Abonim tregon:

 • Paketat dhe kombinimin që Abonenti zgjedh;
 • Marrëveshjet për kohëzgjatjen e abonimit që Abonenti zgjedh;
 • Delegimin për personin e tretë që do të përdorë shërbimin/shërbimet;

4.2 Në momentin që kontrata përfundon, Abonenti për të bërë riabonimin duhet të paraqitet ne një nga pikat e shitjes TiBO ose të vizitoje sitin web, mjafton të zgjedhë kombinimin e preferuar dhe do të përfitoje shërbimet e TiBO.

4.3 TiBO rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimin e paketave dhe kombinimeve. Abonenti ka të drejtë të zgjidhë në mënyrë të menjëhershme kontratën me TiBO, duke i dërguar TiBO-s, brenda 7 (shtatë) ditëve një letër ku njofton mos pranimin e kushteve të reja. Nëse Abonenti nuk ushtron të drejtën e zgjidhjes se kontratës brenda afateve të përshkruara më sipër, kushtet e reja ekonomike konsiderohen të pranuara nga TiBO dhe do të hyjnë në fuqi nga data e mbarimit të afatit prej 7 (shtate) ditëve te treguar më lart.

4.4 TiBO ka të drejtë të urdhërojë pezullimin e Shërbimit në qoftë se informacioni i dhënë nga Abonenti ose nga i deleguari, në lidhje me pagesën me kartë krediti, nuk është korrekt, siç tregohet në Nenin 8.2 i cili vijon më poshtë.

4.5 Abonentit i jepet mundësia të ketë transparencë maksimale në lidhje me faturimin, në lidhje me kreditet e mbetura apo në lidhje me kontrollin e programeve, kanaleve televizive apo shërbimeve.

4.6 Për abonentët që kanë zgjedhur plane me pagesë përsëritëse mujore, rinovimi i shërbimit bëhet automatikisht duke mbajtur vlerën e dakordësuar mujore nga llogaria e abonentit. Abonenti rezervon të drejtën të tërhiqet në çdo kohë nga plani i pagesave përsëritëse mujore duke e anuluar shërbimin për muajin vijues.

Shënim: Nëse keni zgjedhur  të anuloni shërbimin, kjo do të bëhet efektive për muajin pasardhës dhe jo atë koherent duke ju dhënë mundësi të shikoni programacionin deri në fund të muajit për të cilin keni kryer pagesën. Gjithashtu ju nuk mund të pretendoni për kthim pagese për muajin të cilin keni aktivizuar shërbimin.

Neni 5 – Aparati/Dekoderi TiBO Box dhe garancia

5.1 TiBO nuk mban asnjë përgjegjësi për sa i përket rrjetit internet që Abonenti përdor. Për të pasur shërbimet e TiBO, Abonenti duhet të ketë një linjë të pastër të lidhjes se internetit (+4Mbps).

5.2 TiBO ofron garanci 12 (dymbëdhjetë) mujore për aparat/dekoderin TiBO Box dhe ofron ndërrimin e aparatit/dekoderit për çdo problem që aparati/dekoderi TiBO Box mund të ketë nga prodhimi.

Neni 6 – Kohëzgjatja e kontratës TiBO dhe Tërheqja

6.1 Kohëzgjatja e kontratës TiBO përcaktohet nga abonenti në momentin e abonimit.

6.2 Në momentin që Abonenti vendos të zgjidhe kontratën me TiBO, do të aplikohet edhe formula e rimbursimit që konsiston:

 • Kthimi i aparatit/dekoderit TiBO Box duhet të bëhet brenda 7 (shtatë) ditëve duke kryer pagesën e 10% e çmimit të blerjes.
 • Aparati/dekoderi TiBO Box duhet të jetë i padëmtuar dhe i pajisur me të gjithë aksesorët përkatës.
 • Nëse aparati/dekoderi kthehet i dëmtuar, atëherë Abonenti duhet të kompensojë të gjithë vlerën e aparatit/dekoderit TiBO Box dhe vlerën e Abonimit.

*Pas kalimit të afatit të 7 (shtatë) ditëve nga marrja e aparatit/dekoderit TiBO Box, Abonenti nuk ka të drejte ta kthejë atë.

6.3 Kontrata zgjidhet me pëlqimin e të dyja palëve brenda 7 ditëve duke iu përmbajtur nenit 6.2, por ajo mund të zgjidhet në mënyrë të njëanshme nga ana e TiBO kur konstatohen veprime të ndaluara nga udhëzuesi i përdorimit të aparatit/dekoderit TiBO Box apo veprime të kopjimit dhe të shkeljes së drejtës së autorit. Në raste të tilla TiBO zgjidh kontratën në mënyrë të menjëhershme pa e njoftuar Abonentin. Kontrata përfundon gjithashtu në rast të prishjes së shoqërisë dhe likuidimit të saj.

Neni 7-Ulje dhe promocione

7.1 TiBO rezervon të drejtën për të ofruar ulje apo promocione të veçanta për Abonentët në periudha kohore të ndryshme. Promocioni dhe uljet e ofruara nga TiBO do të zgjasin sipas afateve dhe kushteve të komunikuara nga TiBO.

7.2 Në momentin që këto promocione dhe ulje do të mbarojnë, të gjitha paketat, shërbimet dhe programet do të vazhdojnë të ofrohen me çmimet reale të përcaktuara nga TiBO.

Neni 8 – Ndërprerja e Shërbimit

8.1 Ndërprerja e Shërbimit përcakton në mënyre automatike pamundësinë e Abonentit për të hyrë në Shërbimet që TiBO ofron.

8.2 TiBO rezervon të drejtën për të pezulluar shërbimin në rastet e mëposhtme:

 • Në momentin që Abonenti nuk ka paguar riabonimin apo nuk ka kreditë të mjaftueshme për të përftuar shërbimet Video On Demand me pagesë.
 • Në rast se Abonenti nuk e ka nënshkruar kontratën të vënë në dispozicion nga TiBO apo nuk ka pranuar termat dhe kushtet e shërbimit
 • Në qoftë se informacioni për të dhënat e Abonentit për kryerjen e pagesës me kartë krediti është i pasaktë.

8.3 Pezullimi i shërbimit mund të bëhet edhe për shkaqe natyrore ose për mos mbulim të drejtash territoriale, nëse legjislacioni i vendit ku banon Abonenti nuk lejon marrjen e sinjalit televiziv nëpërmjet TiBO.

8.4 Nëse Abonenti kryen procesin e download me të njëjtën linjë interneti, që përdoret edhe për shërbimet, atëherë shërbimet mund të hasin probleme gjatë ritransmetimit.

Neni 9- Përmbushje e Shërbimit

9.1 Abonenti do të ketë mundësinë:

-Të përdori Shërbimin brenda familjes dhe në shtëpi dhe nuk i lejohet të përhapë ose të shpërndajë, (qoftë për qëllime tregtare apo për fitim), ritransmetimin e programeve televizive, kanaleve televizive dhe shërbimet e ofruara nga TiBO në ambiente publike (vende që synojnë mbledhjen e publikut duke përfshirë këtu edhe klube, restorante, qendra të llotarive sportive, hotele etj), përveçse në raste të një kontrate të posaçme të dhënë nga TiBO;

-Të përdorë shërbimin vetëm nga Abonenti që ka nënshkruar Kontratën;

-Të njoftojë ndryshimin: (i) e adresës së Abonentit (ose të përdoruesit të tretë) tregohet në kërkesën për ofrimin e shërbimeve, (ii) të mjeti të pagesës dhe/ose çdo informacion i dhënë nga Abonenti ose nga personi i tretë i deleguar prej tij;

-Të përdori shërbimet në përputhje me të drejtat e pronësisë intelektuale dhe / ose industriale të TiBO. Ndalohet përdorimi çdo teksti, imazhi, video, përmbajtje informacioni, që vihet në dispozicion për Abonentin nëpërmjet Shërbimit TiBO IPTV. Në rastin e shkeljes së mësipërme, Abonenti mban përgjegjësi për çdo humbje e dëm, duke marr përsipër dhe Shpenzimet për çështjet gjyqësore;

-Të parandalojë mundësinë që të miturit të shikojnë një program televiziv të ndaluar nga ligji ose shikueshmëria e të cilit nuk është i rekomanduar për mosha të mitura. Ky parandalim mund të bëhet përmes një kodi personal (password).

9.2 Për çdo shkelje të detyrimeve të ndërmarra nga Abonenti në lidhje me nenin 9.1 më sipër, TiBO do të ketë të drejtë të kërkojë një dëmshpërblim nga Abonenti ose nga personi i tretë i deleguar prej tij, kundrejt gjobës bazë me dhjetëfishin e çmimit të një shërbimi vjetor ose ndryshe abonimi përfshirë kostot për aparatin/dekoderin TiBO Box;

9.3 Abonenti pranon faktin se përdorimi i Shërbimit ose ndonjë pjesë e tij, mund të varet nga funksionimi i rrjetit të internetit.

Neni 10 – Cilësia e Shërbimit

TiBO deklaron se nuk garanton cilësinë dhe vazhdimësinë e shërbimit nga ana teknike si dhe deklaron se nuk është përgjegjës për cilësinë e përkeqësuar të Shërbimit, nëse kjo varet nga:

 • përdorimi i parregullt i aparatit/dekoderit;
 • një mosfunksionim të aparatit/dekoderit;
 • probleme lidhur me rrjetin e internetit të ofruar nga operatori i zgjedhur nga vet Abonenti;
 • një kanal/ platformë apo burim shkëput sinjalin në mënyrë të njëanshme dhe ose ka përfunduar afati i bashkëpunimit me TiBO.

Neni 11 – Ndryshimet në Shërbimin

11.1 Abonenti mund të kërkojë, në çdo kohë gjatë afatit të kontratës TiBO IPTV, ndryshime të Shërbimit (kombinimeve te paketave), që shkakton rritje të tarifës.

11.2 Kërkesa për “rritje të tarifës” i parashtrohet TiBO duke telefonuar në shërbimin ndaj klientit, duke u paraqitur ne pikat e shitjes TiBO apo online në web.

Neni 12 – Ndërprerja e Shërbimit

12.1 TiBO rezervon të drejtën të ndërpresë ri-trasmetinim e disa programeve televizive dhe/ose kanaleve televizive, të modifikoje dhe / ose të zvogëlojë numrin e orëve të transmetimit të çdo pakete dhe / ose të ndaloje shikimin e ndonjë pakete dhe/ose të Shërbimit. Në raste të tilla, TiBO nuk merr përsipër të kthejë mbrapa kreditet e parapaguara por do të përpiqet maksimalisht që të rikthejë dhe ose zëvendësojë programet televizive dhe ose kanalet televizive dhe ose numrin e orëve të transmetimit. Në rast të ndërprerjes së transmetimit të një eventi live (një event sportiv i pezulluar për shkak të mjegullës apo për trazira) TiBO nuk merr përsipër të kthejë mbrapa ‘’kreditet’’ e parapaguara për shikimin e këtji eventi nëpermjet shërbimit Pay per View.

12.2 TiBO mund t’i ndërpresë shërbimet e tij në momentet, kur është e nevojshme ndërhyrja për mirëmbajtjen, rregullimin apo përmirësimin e tyre. Në të tilla raste TiBO nuk do të dëmshpërblejë Abonentët e tij për ndërhyrjet e mundshme që do ndërmerren.

12.3 Ndërprerjet e shërbimeve, të parashikuara në nenin 12.2 nuk mbulojnë raste në të cilat Shërbimi nuk është i përdorshëm për arsyet e përcaktuara në nenin 12.4.

12.4 TiBO nuk do të mbajë në asnjë mënyre përgjegjësi për çdo ndërprerje të shërbimeve, për vonesë, ose mosfunksionim të Shërbimit që lidhet me:

(i) rrjetin e internetin e ofruar nga operatorë të tjerë

(ii) aparatin/dekoderin e dëmtuar

Në këtë rast, do të zbatohen dispozitat e parashikuara në Kushtet e Përgjithshme të Shërbimit.

12.5 TiBO deklaron se nuk mban përgjegjësi ndaj Abonentit për shkeljen e kushteve të Kontratës ose pamundësitë e përmbushjes së detyrimeve kontrakore, nëse këto e shkaktojnë rrethana të forcës madhore. Konsiderohen forca madhore: -Luftë (të shpallur ose jo),-Pandemi -Trazirat, -Sabotimi, -Fatkeqësitë natyrore, -Tërmetet, -Shpërthimet, zjarri, -Embargot tregtare, -Grevat, Aktet e autoriteteve shqiptare apo të huaja me fuqi ekzekutive, shkeljet e ligjeve nga ana e autoriteteve shtetërore apo personave të tjerë që ushtrojnë aktivitet në fushën televizive.

Neni 13 – Përmbajtja 

13.1 TiBO rezervon të drejtën për të kryer sondazhe me Abonentët e tij përsa i përket cilësisë e përmbajtjes të kanaleve televizive e programeve televizive, duke përdorur dhe mjetet elektronike për studimin e rrjetit të IP së Abonentit. Çdo iniciativë për studimin e shikueshmërisë personale të çdo Abonenti kryhet për arsyen e rritjes së Shërbimit dhe cilësisë së programeve televizive, që vetë Abonenti do të përfitojë.

13.2 Duke iu referuar përmbajtjeve të paketave, që ofrojnë evente të futbollit dhe/ose sportive, këto paketa mund të jenë subjekt variacioni, duke u bazuar në të drejtat ekskluzive që TiBO do të zotërojë në fillim apo gjatë çdo sezoni të futbollit dhe/ose kampionate sportive.

Neni 14 – Ndryshimet e Kushteve të Përgjithshme të TiBO

TiBO rezervon të drejtën ekskluzive që të ndryshojë përmbajtjen të Kushteve të Përgjithshme të ofrimit të shërbimeve.

Kushtet e përgjithshme të ofrimit të shërbimeve TiBO janë të publikuara online në https://www.tibo.tv/kushtet-e-pergjithshme/

Neni 15 – Mbrojtja e të miturve

15.1 Abonenti ka të drejtë që të pengojë përdorimin e Shërbimit nëpërmjet aktivizimit të funksionit të quajtur “Mbrojtja prindërore” i pranishëm në aplikacionet TiBO. Ky funksion mund të aktivizohet përmes përdorimit të një kodi të fshehtë personal (kodi pin ose kodi adult), i cili do t’i komunikohet Abonentit me kërkesën e tij.

15.2 Abonenti duhet të ruajë kodin e fshehtë personal. Ne çdo rast të humbjes apo harresës të kodit të fshehtë personal TiBO ia vendos në dispozicion Abonentit, pas marrjes së kërkesës së Abonentit, e cila mund të jetë me shkrim ose mund të dërgohet në rrugë elektronike në adresën e e-mail: info@tibo.tv.

 

Neni 16 – Shërbimi ndaj Abonentit

16.1 TiBO angazhohet për ofrimin e ndihmës për Abonentet, nëpërmjet strukturës së tij të Kujdesit për Klientin: -informacione komerciale dhe përmbajtjen e Shërbimit; -informacion administrativ dhe gjendja e krediteve;

16.2 TiBO vë në dispozicion të Abonentit mënyrat për të kontaktuar në: -www.tibo.tv aktiv 24 orë në ditë, 7 ditë në javë; -E-mail: info@tibo.tv -Tel: 044314444/ Mob:: 068 908 2244/067 600 6767 -Skype: tiboiptv

TiBO do të ofrojë shërbimin ndaj Abonentit edhe nëpërmjet sistemit të komunikimit online me një operator të TiBO.

16.3 Për çdo rast që lidhet me probleme të ndryshme me rrjetin e internetit, Abonenti është i këshilluar të njoftojë operatorin që ofron rrjetin e internetit, pasi TiBO nuk mban asnjë përgjegjësi.

Neni 17 – Informacioni për Abonentin

Kushtet e përgjithshme dhe çdo informacion tjetër në lidhje me përmbajtjen, karakteristikat, çmimet e paketave dhe kombinimeve apo promocionet do të publikohen në faqen elektronike www.tibo.tv.

Neni 18 – Privatesia

Të dhënat personale të Abonentit të marra dhe të nevojshme për nënshkrimin e Kontratës, do të trajtohen dhe do të përpunohen, duke u bazuar në Ligjin Nr. 9887, date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndyshuar me ligjin nr.48/2012. Duke u bazuar në Ligjin Nr.9887, datë10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndryshuar me ligjin 48/2012, TiBO deklaron se të dhënat personale të Abonentit do të trajtohen e do të përpunohen nga TiBO nëpërmjet instrumenteve manuale dhe elektronike, brenda dhe jashtë vendit duke u bazuar në Ligjin Nr.9887, date 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, ndryshuar me ligjin 48/2012.

Trajtimi dhe përpunimi i këtyre të dhënave kryhet Sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) e cila ka hyrë në fuqi me efekte të plota më 25 Maj 2018.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info Prano