Kushtet e përgjithshme2024-01-05T17:54:19+01:00
I kënaqur ose i rimbursuar2019-10-19T18:32:58+02:00

TiBO TV i jep mundësinë të gjithë klientëve të rinj për të provuar pajisjen TiBO Android Box dhe shërbimet e TiBO TV me të drejtë kthimi pa komision për 10 ditë.

Për çdo anulim brenda 10 ditëve nga data e aktivizimit duhet të plotësohen këto pika:

  • Klienti/distributori duhet të argumentojë arsyen e anulimit të abonimit.
  • Kosto e transportit për kthimin e pajisjes merret përsipër nga klienti.
  • TiBO TV nuk merr përsipër rimbursimin për kthimin e paketës me TiBO box pas 10 ditëve nga data e aktivizimit.
  • Oferta “I Kënaqur ose i Rimbursuar”, do të aplikohet për ri-abonuesit vetëm në rastet kur bëjnë ndërrimin e pajisjes së vjetër DualCore me pajisjet e reja TiBO Android Box.
  • Garancia e pajisjeve TiBO është 12 muaj nga data e blerjes.

KTHIMI

Të gjitha kthimet duhet të kryhen brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e blerjes. Të gjithë artikujt e kthyer duhet të jenë në gjendje të re dhe të papërdorura, me të gjitha etiketat dhe pjesët përbërëse origjinale të bashkëngjitura.

PROCESI I KTHIMIT

Për të kthyer një artikull/ shërbim, ju lutemi dërgoni me e-mail në shërbimin e klientit TiBO [info@tibo.tv] brenda afatit të parashikuar më sipër dhe do të merrni një Forme Zyrtare Kthimi (CRRF). Pas plotësimit me të dhëna të sakta të një CRRF,] stafit të TiBO i nevojiten 7 (shtatë) ditë pune për shqyrtimin dhe kthimin e përgjigjes.

Kujdes:

  • Është përgjegjësia juaj plotësimi i CRRF me të dhëna të sakta pasi në të kundërt, kërkesa juaj do të klasifikohet e pavlefshme dhe për rrjedhojë nuk do të trajtohet.

Në rast të kthimit të një artikulli, ne rekomandojmë që të përdorni një metodë gjurmuese (tracking number) për të dërguar postën tuaj.

  • Ju lutemi vini re, ju do të jeni përgjegjës për të gjitha tarifat e transportit të kthimit.

Rimbursimet
Pas marrjes së kthimit tuaj dhe inspektimit të gjendjes së artikullit tuaj, ne do të shqyrtojmë kërkesën tuaj brenda 7(shtatë) ditëve pune nga momenti i mbërritjes së artikullit pranë TiBO.

Në rast rimbursimi mund të duhen 48-72 orë për t’u shfaqur në deklaratën e kartës tuaj të kreditit, në varësi të kompanisë suaj të kartave të kreditit. Ne mund t’ju njoftojmë me e-mail kur kthimi juaj është përpunuar.

PËRJASHTIMET

Artikujt e mëposhtëm nuk mund të kthehen ose të këmbehen:

Artikujt e dëmtuar fizikisht dhe ose që i mungojnë pjesë përbërëse të tij apo paketimit të tij dhe ose i mungojnë etiketat dhe broshurat pjesë të paketimit.

PYETJE

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me politikën tonë të kthimit, ju lutemi na kontaktoni në:

Europë, Australi, Azi, Afrikë:

  1. (355) 44 31 4444 | Mob. (355) 676006767

SHBA, Kanada:

  1. (844) 842-6872 | Mob. (917) 775 5003 / (917) 775 5012

WhattsApp/Viber (+355) 68 908 2244

E-mail shërbimi ndaj klientit: info@tibo.tv

Procesimi i porosive2019-10-19T18:41:52+02:00

Të gjitha blerjet do të procesohen dhe dërgohen nga TiBO maksimalisht për 7 ditë pune.

Porositë e bëra gjatë fundjavave ose në ditët e festave zyrtare do të procesohen në ditën pasardhëse të punës.

Shenim: Në raste të veçanta të paparashikuara, porositë mund të vonojnë përtej 7 ditëve.

Dërgesa2019-10-19T18:42:42+02:00

Kostoja e transportit do të llogaritet me vlerë fikse prej 25.00 EUR për çdo pajisje, pa pasur parasysh vendndodhjen tuaj si dhe peshën e produkteve të porositura.

Ju mund të shikoni koston e transportit për produktet e përzgjedhura në shportën tuaj në përfundim të procesit të porositjes (përpara se të kërkohet konfirmimi i porosisë).

Nëse ndonjë nga artikujt e porosisë tuaj nuk është i disponueshëm për momentin, ne do t’iu kontaktojmë për t’iu kthyer paratë ose për të zëvendësuar artikullin. Nëse do të jetë e nevojshme, do t’iu kërkojmë kohë deri në pajisjen sërish me artikullin e munguar

Probleme me porosinë2019-10-19T18:44:20+02:00

Kujdesi për klientin i TiBO IPTV është i disponueshëm online 24 orë në 7 ditë të javës për 365 ditë të vitit.

Prandaj nëse hasni çfarëdolloj problemi me porosinë, ju lutem na kontaktoni me e-mail në adresën info@tibo.tv ose në një nga mënyrat më poshtë:

Telefon: +355 44 31 4444
Mobile: +355 676006767
Viber: +355 689082244
Whatsapp: +355 689082244
Skype: TiBOIPTV
Email: info@tibo.tv
FB/Twitter/Instagram: tiboiptv
Web chat: www.tibo.tv

Kushtet e Privatësisë të TIBO USA, sipas ligjit të ri evropian GDPR Përditësimi i fundit: Më 24 Maj 20182024-01-05T23:58:18+01:00

Cili është qëllimi i këtij dokumenti?

TIBO USA LLC është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e informacionit personal të cilin marrim rreth jush.

Ky njoftim rreth privatësisë, përshkruan mënyrën se si ne e mbledhim, përdorim dhe ruajmë Informacionin Personal rreth jush (p.sh. të dhënat mbi emrin, kontaktet, adresën, apo të dhënat e kartës së kreditit të cilin ju na keni dhënë ose të cilin ne e kemi mbledhur prej jush).

TIBO USA LLC është një “kontrollor i të dhënave”. Kjo do të thotë se ne jemi përgjegjës për të vendosur se si të mbajmë dhe përdorim informacionin personal që ne mbajmë rreth jush. Sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) e cila hyn në fuqi me efekte të plota më 25 Maj 2018, neve na kërkohet që t’ju njoftojmë mbi informacionin e gjendur në këtë njoftim privatësie. Ne mundet ta përditësojmë në çdo kohë këtë njoftim. Është e rëndësishme që ju ta lexoni këtë njoftim, së bashku me ndonjë njoftim tjetër rreth privatësisë që ne mund të japim me raste specifike kur ne jemi duke mbledhur ose përpunuar informacionin personal që ne mbajmë rreth jush, në mënyrë që ju të jeni në dijeni të asaj se si dhe pse ne po e përdorim një informacion të tillë.

Parimet e mbrojtjes së të dhënave personale

Ne do të përmbushim gjithë detyrimet e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo do të thotë se informacioni personal që ne mbajmë rreth jush duhet të jetë:

· Përdorur në mënyrë të ligjshme, të ndershme dhe transparente.

· Mbledhur vetëm për qëllime të vlefshme të cilat ne jua kemi shpjeguar qartazi juve dhe nuk përdoren në ndonjë mënyrë e cila është e papajtueshme me këta qëllime.

· I lidhur me këta qëllime të cilat jua kemi treguar juve dhe i kufizuar vetëm në këto qëllime.

· I saktë dhe i përditësuar.

· I mbajtur vetëm për aq gjatë sa nevojitet për qëllimet për të cilët ju kemi treguar.

· I ruajtur në kushte sigurie.

Lloji i informacionit që ne mbajmë rreth jush

Të dhëna personale, ose informacion personal do të thotë çdo informacion rreth një individi prej të cilit ai person mund të identifikohet. Ai nuk përfshin të dhëna nga të cilat është hequr identiteti (të dhëna anonime).

Kur ju aplikoni për shërbimet tona Falas apo me pagesë përmes website apo përmes aplikacioneve si dhe kur ju regjistroheni për të marrë njoftime prej nesh ne mund të mbledhim, magazinojmë dhe përdorim kategoritë e informacionit personal rreth jush, si vijojnë: Të dhëna personale të kontaktit, të tilla si emri, adresa e banimit, numra telefoni, dhe adresa personale email si dhe të dhënat e kartës së kreditit.

Si mblidhet informacioni personal që ne mbajmë rreth jush?

Ne mbledhim informacion personal rreth jush kur regjistroheni në faqen tonë, kryeni një porosi, regjistroheni në buletinin tonë njoftues, përgjigjeni në një sondazh ose komunikim të marketingut, shfletoni faqen e internetit ose përdorni disa funksione të tjera të faqes, plotësoni një formular, Përdorni Live Chat, kur regjistroheni për një llogari në aplikacionet dhe shërbimet tona të abonimeve.

Ne do të mbledhim informacion personal rreth jush përgjatë kryerjes ose ofrimit të shërbimeve në ndjekje të asaj marrëveshje dhe/ose dhënies së pëlqimit.

Si do ta përdorim ne informacionin rreth jush?

Ne do ta përdorim informacion personal rreth jush vetëm kur ligjet na e lejojnë ta bëjmë. Në mënyrën më të zakonshme, ne do të përdorim informacionin personal rreth jush në rrethanat që vijojnë:

· Aty ku ne kemi nevojë të kryejmë shërbimet e detajuara brenda marrëveshjeve të cilat kemi lidhur me ju.

· Aty ku ne kemi nevojë të përmbushim një detyrim ligjor.

· Aty ku është e nevojshme për qëllime të interesave tona legjitime (ose të atyre të një pale të tretë) dhe interesat dhe të drejtat tuaja themelore nuk i tejkalojnë ato interesa.

· Për të personalizuar përvojën tuaj dhe për të na lejuar të dërgojmë shërbimet dhe produktet në të cilat jeni i interesuar.

· Për të përmirësuar aplikacionet apo faqet tona të internetit në mënyrë që t’ju shërbejmë më mirë.

· Të na lejoni t’ju shërbejmë më mirë në përgjigje ndaj kërkesave tuaja të shërbimit të klientit.

· Të administrojmë një konkurs, promovim, sondazh ose funksion tjetër të faqes.

· Të përpunojmë shpejt transaksionet tuaja.

· Të marrim vlerësime dhe rishikime të shërbimeve ose produkteve tona

· Për të ndjekur ecurinë e korrespondencave mes nesh (biseda live, email ose telefon)

Situatat në të cilat ne do të përdorimin informacionin personal që ne mbajmë rreth jush:

Ne na nevojiten të gjithë kategoritë e informacionit të listuara më poshtë në rrallë të parë për të na lejuar ne të përmbushim detyrimet tona në lidhje me marrëveshjen që kemi lidhur me ju dhe për të na mundësuar ne që të përmbushim detyrimet ligjore. Në disa raste, ne mund të përdorim informacionin personal që ne mbajmë rreth jush për të ndjekur interesat legjitime tona ose të atyre palëve të treta, duke marrë të mirëqenë se interesat dhe të drejtat tuaja themelore nuk i tejkalojnë ato interesa. Situatat në të cilat ne do të përpunojmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush janë të listuara më poshtë.

· Administrimi dhe zbatimi i marrëveshjes të cilën ne kemi lidhur me ju.

· Kryerja ose ofrimi i shërbimeve sipas asaj marrëveshje.

· Dërgimi tek ju i reklamave ose materialit promocional sa i takon produkteve dhe /ose shërbimeve që kanë lidhje me to, të cilët ne besojmë se mund të jenë me interes për ju.

Disa prej bazave të mësipërme për përpunimin e informacionit do të mbivendosen dhe mund të ketë një sërë bazash mbi të cilat justifikohet përdorimi prej nesh i informacionit tuaj personal që ne mbajmë rreth jush.

Si e mbrojmë informacionin tuaj?

Ne nuk përdorim skanimin dhe / ose skanimin e cënueshmërisë në standardet PCI. Palët e treta të cilët janë kontraktuar prej nesh kanë përgjegjësinë për të përdorur standardet PCI dhe menaxhojnë të gjitha transaksionet CC.

Ne përdorim skanimin e rregullt të Malware.

Informacioni juaj personal gjendet pas rrjeteve të siguruara dhe është i arritshëm vetëm nga një numër i kufizuar personash që kanë të drejta të posaçme për qasje në sisteme të tilla dhe kërkohet që ta mbajnë informacionin konfidencial. Përveç kësaj, të gjitha

informatat e ndjeshme / krediti që furnizoni kodohen nëpërmjet teknologjisë Secure Socket Layer (SSL).

Ne zbatojmë një sërë masash sigurie kur një përdorues kryen një porosi, hyn, fut të dhënat apo kërkon të ketë akses në informacionet personale për të ruajtur sigurinë e informacionit tuaj personal.

Të gjitha transaksionet përpunohen nëpërmjet ofruesve të autorizuar të shërbimeve përkatëse dhe nuk ruhen ose përpunohen në serverat tanë.

A përdorim ” cookies “?

Po. Ne përdorim cookies për të Përpiluar të dhënat e përgjithshme për trafikun e vendndodhjes dhe ndërveprimet e faqes në mënyrë që të ofrojmë përvoja dhe mjete më të mira në vend në të ardhmen. Ne gjithashtu mund të përdorim shërbime të besuara të palëve të treta që gjurmojnë këtë informacion në emër tonë.

Cookies janë skedarë të vegjël që dërgohen ose merren përmes shfletuesit tuaj Web (nëse ky e lejon) në hard diskun e pajisjes suaj të cilët përmbajnë informacione në lidhje me pajisjen tuaj, të tillë si ID-ja e përdoruesit, parametrat e përdoruesit, historinë e shfletimit dhe aktivitetet e kryera gjatë përdorimit të Shërbimeve. Një cookie zakonisht përmban emrin e domenit (vendndodhjen e internetit) nga e cila cookie u krijua, “jetëgjatësinë” e cookie (p.sh. kur skadon) dhe një numër ose identifikues unik të krijuar rastësisht. Cookie mund të lidhen me të dhënat personale. që mundëson që sistemet e ofruesit të shërbimit po të webit të njohin shfletuesin tuaj dhe të kapin dhe mbajnë mend informacione të caktuara të nevojshme për ecurinë e shërbimit.

Ju mund të zgjidhni që kompjuteri juaj të paralajmërojë çdo herë që një cookie po dërgohet, ose mund të zgjidhni të fikni të gjitha cookies. Këtë e bën përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj. Meqë shfletuesi është pak më ndryshe, shikoni menunë e ndihmës së shfletuesit tuaj për të mësuar mënyrën e saktë për të modifikuar cookies tuaj. Nëse ç’aktivizon cookies, kjo nuk do të ndikojë në përvojën e përdoruesit.

Si i përdorim Cookies dhe mjetet e mbledhjes së të dhënave:

Cookies na ndihmojnë në përmirësimin e shërbimeve të TIBO USA LLC përmes ndjekjes së zakoneve tuaja të navigimit dhe duke përshtatur eksperiencën tuaj me shërbimet e TIBO USA LLC. Kjo na lejon që të analizojmë informacionin teknik dhe të navigimit në lidhje me shërbimet e TIBO USA LLC dhe na ndihmon që të zbulojmë dhe parandalojmë mashtrimin. Gjithashtu, ne përdorim cookies dhe mjetet e tjera të mbledhjes së të dhënave (si sinjalizimet e webit dhe evidencat e serverit), të cilave u referohemi si “Mjete të

Mbledhjes së të Dhënave,” për të ndihmuar në përmirësimin e eksperiencës suaj me shërbimet e TIBO USA LLC.

Për shembull, ne përdorim cookies për të na ndihmuar të kujtojmë dhe përpunojmë artikujt në shportat tuaja të blerjes. Ato përdoren gjithashtu për të na ndihmuar të kuptojmë preferencat tuaja në bazë të aktivitetit të mëparshëm ose aktual, gjë që na mundëson t’ju ofrojmë shërbime të përmirësuara.

Ne gjithashtu përdorim cookies për të na ndihmuar të përpilojmë të dhëna agregate për trafikun e web faqes dhe ndërveprimin e saj në mënyrë që të mund të ofrojmë përvojat më të mira në navigimin tuaj në web/aplikacion në të ardhmen, për shembull, duke ju mbajtur mend kur ktheheni përsëri për të na vizituar dhe duke e bërë përmbajtjen që shikoni më të përshtatshme për ju. Shërbimet e TIBO USA LLC mund të përdorin gjithashtu mjetet e mbledhjes së të dhënave për të grumbulluar informacione nga pajisja që përdorni për të qasur shërbimet e TIBO USA LLC, të tilla si tipi i sistemit tuaj operativ, tipi i shfletuesit, domeni dhe parametrat e tjera të sistemit, si dhe gjuhën që përdor sistemi juaj dhe vendin e zonën kohore në të cilën ndodhet pajisja juaj.

Ndryshimi i qëllimit:

Ne do ta përdorim informacionin që mbajmë rreth jush vetëm për qëllimet për të cilat ne e kemi mbledhur atë, përveçse kur ne e kemi të nevojshme ta përdorim atë për një arsye tjetër dhe ajo arsye është e pajtueshme me qëllimin fillestar. Nëse ne kemi nevojë të përdorim informacionin personal që ne mbajmë rreth jush për një qëllim që nuk ka lidhje, ne do t’ju njoftojmë ju dhe do t’ ju shpjegojmë bazën ligjore e cila na lejon ne të veprojmë kështu. Lutemi, vini re se ne mund të përpunojmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush pa dijeninë ose pëlqimin tuaj, në përputhje me rregullat e mësipërme, aty ku kërkohet ose lejohet me ligj.

Ndarja e të dhënave me të tretë

Ne, për qëllime të administrimit ose të përmbushjes së detyrimeve tona lidhur me marrëveshjen që kemi me ju dhe/ose kryerjes ose ofrimit të shërbimeve sipas asaj marrëveshje, do të duhet të ndajmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush, me ofrues shërbimesh palë të treta dhe entitete të tjera në grupin e kompanive tona, sipas nevojës.

Ne ju kërkojmë palëve të treta të respektojnë sigurinë e informacionit personal që ne mbajmë rreth jush dhe që ato ta trajtojnë atë në përputhje me ligjin.

Ne, mund të transferojmë informacionin personal që mbajmë rreth jush, jashtë Zonës Ekonomike Evropiane(EEA). Nëse ne e bëjmë këtë, ju mund të prisni një shkallë të ngjashme mbrojtjeje në respekt të informacionit personal që ne mbajmë rreth jush.

Përse ne mund ta ndajmë informacionin tuaj personal me palë të treta?

Ne mund ta ndajmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush me palë të treta në rastet kur kjo kërkohet me ligj, aty ku është e nevojshme që të administrojmë ose përmbushim detyrimet tona sipas marrëveshjes që kemi lidhur me ju ose aty ku ne kemi ndonjë interes tjetër legjitim për ta bërë këtë për shembull, në kontekstin e një shitjeje ose ristrukturimi të mundshëm të biznesit tonë. Ne, mundemi, gjithashtu, të ndajmë informacionin personal që ne mbajmë rreth jush me një autoritet rregullator a pëndryshe për t’u pajtuar me kërkesat e ligjit.

Sa i sigurtë është informacioni im personal me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe entitetet e tjerë në grupin tonë?

Të gjithë ofruesve tanë të shërbimeve palë të treta dhe entiteteve të tjerë në grupin tonë ju kërkohet që të marrin masa të përshtatshme të sigurisë për të mbrojtur informacionin personal që ne mbajmë rreth jush në përputhje me politikat tona. Ne nuk i lejojmë ofruesit tanë të shërbimeve palë të treta që të përdorin të dhënat tuaja personale për qëllimet e veta. Ne, vetëm sa ju lejojmë atyre të përpunojnë të dhënat tuaja personale për qëllime specifike dhe në përputhje me udhëzimet tona.

Lidhje të palëve të treta

Ne nuk përfshijmë ose ofrojmë produkte ose shërbime të palëve të treta në faqen tonë të internetit apo në aplikacinin tonë.

Google

Kërkesat e reklamimit të Google mund të përmblidhen nga Parimet e Reklamimit të Google. Ato janë vënë në vend për të siguruar një përvojë pozitive për përdoruesit. Google Ads Policy

Ligji i Kalifornisë për Mbrojtjen e Privatësisë Online

CalOPPA është ligji i parë shtetëror në vend që kërkon faqet e internetit komerciale dhe shërbimet online për të postuar një politikë të privatësisë. Qasja e ligjit shtrihet përtej Kalifornisë për të kërkuar nga çdo person apo kompani në Shtetet e Bashkuara (dhe me sa duket në Botë) që vepron në faqet e internetit që mbledhin Informacion personalisht

të identifikueshëm nga konsumatorët e Kalifornisë për të postuar një politikë të dukshme privatësie në faqen e saj, duke saktësuar informacionin që mblidhet dhe individët ose kompanitë me të cilat ai është duke u ndarë. – Mëso më shumë në: Ligji i Kalifornisë për Mbrojtjen e Privatësisë Online

Sipas CalOPPA, ne pajtohemi me sa vijon:

Përdoruesit mund të vizitojnë faqen tonë në mënyrë anonime.

Sapo të krijohet kjo politikë e privatësisë, ne do ta shtojmë në faqen tonë të internetit. Termat tona të privatësisë përfshijnë fjalën ‘Privatësi’ dhe mund të gjenden lehtë në faqen e specifikuar më sipër.

Ju do të njoftoheni për çdo ndryshim të Termave të Privatësisë:

· Në faqen tonë të Termave të Privatësisë

Mund t’i ndryshoni të dhënat tuaja personale:

· Duke na dërguar kërkesë me email

· Duke na telefonuar

· Duke hyrë në llogarinë tuaj

· Duke biseduar me ne ose duke na dërguar një biletë tek kontaktet e ndihmës për klientin.

A lejon sitemi ynë ndjekjen prej palëve të treta?

Është e rëndësishme të theksohet se ne nuk lejojmë ndjekjen prej palëve të treta.

COPPA (Ligji për mbrojtjen e privatësisë së fëmijëve në internet)

Kur bëhet fjalë për mbledhjen e të dhënave personale nga fëmijët nën moshën 13 vjeç, ligji për Mbrojtjen e Privatësisë të Fëmijëve (COPPA) i vë prindërit në kontroll. Komisioni Federal i Tregtisë, agjencia e Shteteve të Bashkuara për Mbrojtjen e Konsumatorit, zbaton Rregullin COPPA, i cili përcakton se çfarë duhet të bëjnë operatorët e faqeve dhe shërbimeve online për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e fëmijëve në internet.

Ne nuk tregtojmë produkte specifikisht për fëmijët nën moshën 13 vjeç.

Praktikat e Tregtisë së Drejtë

Parimet e praktikës së informacionit përbëjnë shtyllën e ligjit të privatësisë në Shtetet e Bashkuara dhe konceptet që ato përfshijnë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në

zhvillimin e ligjeve për mbrojtjen e të dhënave në të gjithë globin. Të kuptuarit e Parimeve të Praktikës së Drejtë të Informacionit dhe mënyra se si duhet të zbatohen është kritike për të respektuar ligjet e ndryshme të privatësisë që mbrojnë informacionin personal.

Për të qenë në përputhje me Praktikat e Informacionit të Drejtë ne do të ndërmarrim veprimet e mëposhtme:

Nëse ndodh një shkelje e të dhënave Ne do të njoftojmë përdoruesit brenda një dite pune. Ne gjithashtu pajtohemi me Parimin Individual të Korrigjimit, i cili kërkon që individët të kenë të drejtën të ndjekin ligjërisht të drejtat e zbatueshme kundër grumbulluesve dhe përpunuesve të të dhënave që nuk respektojnë ligjin. Ky parim kërkon jo vetëm që individët të kenë të drejta të zbatueshme ndaj përdoruesve të të dhënave, por gjithashtu që individët të regjistrohen në gjykata ose agjenci qeveritare për të hetuar dhe / ose ndjekur penalisht mospërputhjen nga përpunuesit e të dhënave.

Akti CAN-SPAM

Akti CAN-SPAM është një ligj që përcakton rregullat për e-mailin komercial, përcakton kërkesat për mesazhet komerciale, u jep të drejtën e marrjes së mesazheve elektronike nga ato që u dërgohen atyre dhe përcakton dënime të ashpra për shkeljet.

Ne mbledhim adresat tuaja të postës elektronike në mënyrë që:

· Të dërgojmë informacione dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve ose kërkesave tuaja.

· Për të proçeduar me porositë dhe për të dërguar informacione rreth porosive.

· Ju dërgojmë informacione shtesë në lidhje me produktin ose shërbimin tuaj

Për të qenë në përputhje me CAN-SPAM, ne pajtohemi me sa vijon:

· Mos përdorim subjekte të rreme ose mashtruese në adresat elektronike.

· Të identifikojmë mesazhin si reklamë në një mënyrë të arsyeshme.

· Të përfshijmë adresën fizike të selisë qendrore të biznesit tonë.

· Monitorojmë shërbimet e marketingut të palëve të treta për pajtueshmërinë, nëse përdoret.

· Të respektojmë kërkesat e zgjedhjes / anulimit të shpejtë.

· Lejojmë përdoruesit të ç’regjistrohen duke përdorur linkun në fund të secilit email.

Në çdo kohë ti mund të çregjistrohesh nga marrja e emaileve të ardhshme

Ndiqni udhëzimet në fund të secilit email dhe ne do t’ju heqim menjëherë nga korrespondencat.

Na Kontaktoni:

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë të privatësisë, mund të na kontaktoni Në Zyrat Qendrore: Blv. Gjergj Fishta, Pll. G & P, “Kati i dyt”, 1001, Tiranë, Shqipëri apo duke përdorur Kontaktet e Kudjesit të Klientit më poshtë:

Europë, Australi, Azi, Afrikë: T. (355) 44 31 4444 | Mob. (355) 676006767

SHBA, Kanada: T. (844) 842-6872 | Mob. (917) 775-5003 / 5012

Viber/WhattsApp (+355) 68 908 2244 E-mail: info@tibo.tv

Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TiBO USA2024-01-05T17:57:04+01:00

Kushte të Përgjithshme për të përfituar shërbimet TIBO USA LLC.

Shërbimet TIBO USA LLC ofrohen vetëm për qytetarët me kombësi shqiptare, si edhe për qytetar të huaj në vizitë ose rezident brenda territorit të Shqipërisë dhe Kosovës. / Awareness: TIBO USA LLC services are offered only to citizens of Albanian nationality, as well as to foreign citizens visiting or residing within the territory of Albania and Kosovo.

Ju si qytetarë me kombësi shqiptare mund të përdorni/aksesoni aplikacionet dhe përmbajtjen e TIBO USA LLC brenda vendit në të cilin keni krijuar llogarinë tuaj dhe vetëm në vendet gjeografike ku ne ofrojmë shërbimin tonë dhe kemi të licencuar nje përmbajtje të tillë. Përmbajtja e disponueshme mund të ndryshojë sipas vendndodhjes gjeografike dhe do të ndryshojë herë pas here.

Kujdes* Përdorimit të paisjeve/aplikacioneve/sistemeve që manipulojne IP dhe ose sistemin TIBO USA LLC (psh. nëpërmjet