Nëse doni të hiqni ndonjë kanal nga lista e kanaleve Favorite, ndiqni të njëjtën procedurë.
Tek kategoria e plotë (all categories), hapni kanalin e përzgjedhur si Favorite.
Klikoni butonin OK mbi kanal.
Hiqni shënjimin dhe gjithçka kthehet si më parë.